Bc. Tomáš Palaj

Funkcia v tíme: Vedúci tímu

Som absolventom bakalárskeho študijného programu počítačové systémy a siete na Fakulte informatiky a informačných technológií. Počas štúdia som nadobudol vedomosti najmä z oblasti logických obvodov a systémov, ktoré som využil aj vo svojej bakalárskej práci. Rovnako som si osvojil základné princípy tvorby softvérových systémov, ktoré môžem využiť v procese ako návrhu, tak aj implementácie nami navrhovaného systému.Bc. Juraj Štrba

Funkcia v tíme: Projektový manažér

Ukončil bakalársky stupeň štúdia na fakulte informatiky a informačných technológií na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v odbore Počítačové systémy a siete. V súčasnosti študuje v danom odbore i druhý, inžiniersky, stupeň štúdia. Skúsenosti s prácou v tíme nadobudol pri práci na projekte tvorba databázy digitálnych dokumentov v súkromnej firme. Počas štúdia si osvojil poznatky v oblasti logických a programovateľných obvodov, architektúry počítačov, preštudoval si problematiku špecifikačných a opisných jazykov a taktiež nadobudol poznatky z oblasti mikropočítačov. V súčasnosti sa danej problematike naďalej venuje štúdiom vnorených systémov.


Bc. Peter Budinský

Funkcia v tíme: Grafik

Absolvoval bakalárske štúdium na FPV UKF v obore Aplikovaná Informatika. Absolvoval programy súvisiace s vybranou témou ako sú Logické systémy počítačov, Intranetové a internetové aplikácie, Programovanie multimediálnych aplikácii, Objektovo-orientované programovanie, Architektúra počítačov. Znalosti súvisiace s vybranou témou: C, Delphi, CSS, Flash, Photoshop, CorelDraw, Paint Shop Pro.


Bc. Roman Marcinčín

Funkcia v tíme: Programátor

Absolvoval bakalárskeho štúdia na fakulte informatiky a informacných technológii na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v odbore Informatika. Pocas tohto štúdia nabral skúsenosti s programovaním aplikácií vo viacerých jazykoch a nosným programovacím jazykom bol jazyk Java. Ako absolvent strednej priemyselnej školy v Liptovskom Hrádku v odbore priemyselná informatika ma skúsenosti s navrhovaním štruktúry a overovaní funkcnosti logických kombinacných obvodu nie len teoreticky, ale aj prakticky. Praktické skúsenosti má aj s vývojom informacných systémov, s prácou s databázovými systémami a s prácou v tíme, ktoré nadobudol pocas vyše ročnej praxi v súkromnej firme, ktorá sa zaoberá vývojom informačných systémov.


Bc. Ľudovit Ubreži

Funkcia v tíme: Správca web-stránky

Absolvovane bakalárky stupeň štúdia na PFV UKF v odbore Aplikovaná Informatika. Logické systémy pocítacov, Architektúra pocítacov, Objektovo orientované programovanie, Internetové a intranetové aplikácie. Vypracoval bakalárku tému Vývoj aplikácii v Oracle. Spolupracuje na vývoji on-line hry pre ktorú môže plne využiť nadobudnuté skúsenosti.
Copyright © 2009 Webdesigner: Ubreži
Kontakt: htpteam@googlegroups.com