Táto stránka je internetovou prezentáciou nášho projektu v rámci predmetu Tímový projekt.

Univerzálny virtuálny verifikačný panel logických obvodov

Vedením nášho projektu je poverený Ing. Peter Pištek.

Tím č.6 je zložený z piatich členov a to Budinský Peter Bc. , Marcinčín Roman Bc. , Palaj Tomáš Bc. , Štrba Juraj Bc. , Ubreži Ľudovit, Bc.

Zadanie


Navrhnite a implementujte programový systém pre osobný počítač, pomocou ktorého možno zostaviť štruktúru a ručne overiť funkciu logického kombinačného obvodu s normálnou štruktúrou, ktorý má najviac štyri vstupy a štyri výstupy. Programový systém má umožniť voľbu podľa možnosti čo najväčšieho počtu režimov činnosti na základe zadaných úplných súborov logických členov s konečným počtom vstupov. Nastavovanie hodnôt vstupných premenných (vstupných vektorov) treba umožniť pomocou virtuálnych tlačidiel a hodnoty výstupných premenných (výstupných vektorov) majú byť signalizované virtuálnymi žiarovkami. Programový systém treba navrhnúť tak, aby bol použitelný v pedagogickom procese pre predmet Logické obvody.

Motivácia


Pre tému Univerzálny virtuálny verifikačný panel sme sa rozhodli najmä kvôli našim bohatým skúsenostiam s danou problematikou. Všetci členovia tímu absolvovali predmety súvisiace s témou logických obvodov a rovnako i predmety zamerané na tvorbu aplikácií s grafickým používatelským rozhraním, preto je pre nás táto téma vhodnou možnosťou spojiť nadobudnuté vedomosti z rôznych oblastí do jedného celku. Významným motivačným prvkom je aj fakt, že jeden z členov riešil ako tému svojej bakalárskej práce projekt Virtuálny verifikačný panel s členmi AND-NOR a NAND, vďaka ktorej máme už vopred základný prehlad z tejto oblasti. Okrem osobnej motivácie jednotlivých členov tímu ovplyvnila naše rozhodnutie pre virtuálny verifikačný panel aj skutočnosť, že sme predmet Logické obvody sami absolvovali a teda sme si vedomí potreby interaktívneho prostriedku tohto druhu v procese výučby. Radi by sme týmto spôsobom aj my prispeli k skvalitneniu výučby v predmete, ktorý je najmä v odbore Počítačové inžinierstvo základom, na ktorom stavajú mnohé dalšie predmety.


Copyright © 2009 Webdesigner: Ubreži
Kontakt: htpteam@googlegroups.com