Zaujímavé odkazy

Stránka obsahuje odkazy na zdroje, z ktorých sme vychádzali pri práci na projekte. Medzi nimi sa nachádzajú odkazy na staršie fakultné aj zahraničné tímy, zaujímavú literatúru a používaný softvér.

Fakultné tímy z minulých ročníkov

Zahraničné tímy

Používaný softvér