Kontakt

  Spoločný tímový e-mail: 12hrac [at] googlegroups.com

Členovia tímu

Juraj Ligocký

Bc. Juraj Ligocký

 • je úspešným absolventom 1. stupňa FIIT STU v odbore Informatika
 • vo svojej bakalárskej práci sa zaoberal tvorbou grafických používateľských rozhraní pomocou knižnice Swing programovacieho jazyka JAVA.
 • ovláda tieto technológie: JAVA/J2EE, UML, HTML CSS, JavaScript, C, SQL a iné.
 • pracuje ako JAVA programátor pre firmu Posam, kde nadobudol dvojročnú skúsenosť z programovania rozsiahlych J2EE aplikácií. Spolupodieľal sa na implementovaní systémov napríklad pre Alianz, CISCO (medzinárodný projekt).
 • má úspešne absolvované školenia z technológii: JAVA, UML, SWING, WICKET, SPRING, EJB, HIBERNATE.
 • v tíme by sa mal výrazne podieľať na návrhu požadovaného systému a tvorbe dokumentácie ako aj implementovaní jednotlivých častí systému.
Marek Polák

Bc. Marek Polák

 • je absolventom 1. stupňa VŠ štúdia na FIIT STU. Výsledkom jeho bakalárkej práce bol indexovací systém, pri ktorého tvorbe získal poznatky z oblasti vyhľadávania, triedenia a spracovania informácií
 • ovláda programovacie jazyky JAVA, C, HTML, SQL, CSS
 • má prax s prácou a využitím Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint a Adobe Flash, ktoré by rád zúročil pri tvorbe dizajnu aplikácie.
 • v tíme by mohol byť zodpovedný za dizajn systému, formálnu úpravu dokumentácie, komunikáciu s vedúcim tímu, spolupodieľať sa na tvorbe a na testovaní vytváraného produktu
Michal Hrubý

Bc. Michal Hrubý

 • výsledkom jeho bakalárskeho projektu je prostriedok pre podporu výučby predmetu ASP1
 • počas štúdia si osvojil nasledujúce technológie: C, C#, Java, Flash, HTML, CSS a JavaScript
 • popri štúdiu pracuje ako programátor vo firme ANDIS, spol. s r.o.
 • úspešne ukončil 4 semestre CCNA (Cisco Certified Networking Asociate)
 • v tíme by mohol zastávať pozíciu programátora, spolupracovať pri návrhu systému, jeho testovaní a tvorbe dokumentácie
Gabriel Pán

Bc. Gabriel Pán

 • Témou jeho bakalárskej práce bolo: "Agregované vyhľadávanie entít podobných vlastností v heterogénnych zdrojoch informácií". Vďaka tomu získal dobré skúsenosti v oblasti vyhľadávania informácií a vyhľadávacích strojov.
 • Už dlhší čas pracuje vo firme, ktorá sa zaoberá aj vývojom webových portálov pre rôzne spoločnosti, preto má široké poznatky z oblasti vytvárania veľkých enterprise aplikácií, na vývoji ktorých sa podieľajú väčšie tímy ľudí. Vďaka tomu má skúsenosti s prácou v tíme a inými ľuďmi.
 • Počas svojho štúdia sa zaoberal aj tvorbou softvéru pre mobilné zariadenia, preto ani táto oblasť mu nie je cudzia.
 • Programovací jazyk JAVA, ktorý je vhodný pre potreby tohto projektu, má zvládnutý na dobrej úrovni, čo mu umožňuje podieľať sa na vývoji ktorejkoľvek z častí budúcej aplikácie.
 • V tíme by mal byť zodpovedný za návrh jednotlivých častí aplikácie, výber technológií, pomocou ktorých budú jednotlivé časti implementované a samotnú implementáciu riešenia.
Ján Hric

Bc. Ján Hric

 • Už od základnej školy sa venuje programovaniu databázových aplikácií. Od jednoduchých databáz prešiel na databázové systémy typu client-server s využitím jazyka SQL (MySQL, ORACLE).
 • Má dlhoročné skúsenosti s programovaním v klasických procedurálnych i procedurálno-objektových jazykoch ako je Pascal, Delphi, C++ a čiastočne Visual Basic, dobre pozná čisto objektový jazyk SmallTalk, no nebráni sa ani novým programovacím paradigmám.
 • Dlhé roky sa venuje programovaniu sieťových a viacniťových systémov. Pri riešení zložitých problémov tímu pomôže jeho znalosť evolučných algoritmov a neurónových sietí.
 • Dobre pozná operačný systém Linux.
Vladimír Oravec

Bc. Vladimír Oravec

 • Opustil tím v 3. týždni zimného semestra
 • absolvoval bakalárske štúdium na FIIT STU v odbore Informatika
 • vo svojej bakalárskej práci sa zaoberal aplikáciou fuzzy regulátora a evolučných algoritmov na riadenie automobilov na okruhu (v prostredí Matlab)
 • má skúsenosti s nasledovnými technológiami: Java, SQL, C, HTML a inými