Zadanie Projektu
Báza znalostí a zručností študentov

Vedúci tímu: RNDr. Valéria Šimáková

Obdobie štúdia na vysokej škole je zamerané na formovanie profesijného profilu, charakteru, zmyslu pre povinnosť a pre spoluprácu v tíme. Charakter a rozsah projektov, či už je to v komerčnej oblasti alebo vo vede a výskume, ukazuje, že schopnosť spolupráce je v mnohom rozhodujúca pre úspešnosť projektov, pracovných tímov v praxi. Spolupráca predpokladá určitú vyváženosť vedomostí, zručností a vzájomnej ústretovosti. Čas štúdia na vysokej škole dáva možnosť tieto schopnosti vysledovať a využiť pri výbere študentov do projektov, pri odporúčaní na študijné stáže a podobne. Tieto informácie sú dôležité a užitočné pre učiteľov, ale aj pre študentov, napríklad pri vytváraní tímov na študentské súťaže, projekty, stáže.

Úlohou tímov bude navrhnúť novú architektúru s využitím moderných technológií.

Požiadavky na výsledný produkt: