Zloženie tímu

Vedúci tímu: Mgr. Alena Kovárová

Študenti:

Bc. Michal Dobiš

Úloha v tíme: Vedúci tímu, Manažér rozvrhu projektu, Manažér ľudských zdrojov
Absolvoval bakalárske štúdium v odbore Informatika s vyznamenaním. Počas bakalárskeho štúdia sa zúčastňoval na viacerých odborných súťažiach. V roku 2004 mu bol v rámci ŠVOČ udelený Diplom dekana. V akademickom roku 2005/2006 bol členom tímu CSIDC s ktorým získal ocenenie Best Paper na IIT-SRC v bakalárskej kategórii, vyhral slovenské finále Imagine cup a zúčastnil sa regionálneho finále.
Ovláda jazyky C++, C, C#, základy JAVA, ASP a PHP. Má bohaté praktické znalosti týkajúce sa vývoja kamerových systémov, spracovávania obrazu z kamier (detekcia pohybu, generovanie panoramatických snímkov, ...) a posielania videa po sieti v rôznych formátoch. Má skúsenosti s prevádzkou IP kamier.

Bc. Vladimír Hlaváček

Úloha v tíme: Manažér integrácie projektu, Manažér rozsahu projektu, Správca web stránky, vývojár
Absolvoval bakalárske štúdium v odbore Informatika s vyznamenaním. Pred štúdiom na vysokej škole sa venoval programovaniu v jazykoch Pascal a Delphi. Počas svojho štúdia sa zameriaval na jazyk JAVA a technológie s ním spojené, ako aj na objektový návrh projektov vytvorených v tomto jazyku s využitím zásuvných modulov. V rámci svojho bakalárskeho projektu sa venoval vývoju nástroja pre vytváranie kurzov.
Ovláda programovacie jazyky C++, C a základy jazykov PHP a C#. Z databázových technológií pracoval s databázami MySQL a Oracle, ako aj s jazykmi SQL a PL/SQL. Má skúsenosti aj z oblasti bitmapovej počítačovej grafiky najmä v programe Gimp a 3D grafiky (knižnica OpenGL). Preferuje používanie open source riešení a dlhšie sa venuje aj operačnému systému Linux a jeho administrácii. Navštevoval elektrotechnický krúžok a má skúsenosti so zostrojovaním elektrických zariadení.

Bc. Linh Hoang Xuan

Úloha v tíme: Manažér nákladov na projekt, Manažér rizík, Vývojár
Ovláda programovacie jazyky C, C++, C#, PHP. Počas štúdia pracoval v prostredí Microsoft Visual Studio využívajúc C++ a knižnice MFC a tiež na platforme .NET. Venoval sa aj vývoju web stránok a databázových aplikácií (PHP, MySQL a HTML).
Momentálne vyvíja praktické projekty v jazyku JAVA. Ovláda aj prácu s grafickými aplikáciami (OpenGL). Ako bakalársky projekt vytvoril aplikáciu, ktorá využíva C# a OpenGL na modelovanie hľadaní hamiltonovského cyklu.

Bc. Michal Jajcaj

Úloha v tíme: Manažér komunikácie, Manažér obstarávania, Vývojár
Popri štúdiu pracoval vo viacerých medzinárodných tímoch pre spoločnosti DELL a EMC, ovláda anglický jazyk.
Má skúsenosti s vývojom aplikácií založených na platforme .Net v jazyku C#. Okrem toho ovláda niektoré ďalšie jazyky ako C, C++ a jazyk PHP. V rámci svojho štúdia sa venoval aj vývoju web stránok a databázových aplikácií. Pracoval s databázovými servermi MySQL a PostgreSQL. Ako bakalársky projekt vytvoril aplikáciu, ktorá umožňovala adaptívne archivovať informácie.
V rámci svojho voľného času sa venuje správe vlastného servera a inštalácií sietí. Má praktické skúsenosti s operačným systémom FreeBSD a prácou s hardvérom. Ovláda aj prácu s grafickými aplikáciami (OpenGL) a objektový návrh systémov.

Bc. Dušan Lamoš

Úloha v tíme: Manažér kvality, Dizajnér, grafik
Má skúsenosti s používaním jazyka Pascal, C a C++. Počas štúdia pracoval v prostredí Microsoft Visual Studio využívajúc C++ a knižnice MFC. Ďalej má skúsenosti so spracovaním bitmapovej a vektorovej grafiky (Corel Draw, Corel Photo Paint, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Gimp), ako aj 3D grafiky (3DStudio MAX, OpenGl). Ovláda základné postupy editácie zvukových záznamov na PC (GoldWave, SoundForge, FlStudio).
Site created by: Vladimír Hlaváček, Michal Jajcaj; Design by: Dušan Lamoš; Netrollers, netrollers [at] gmail [dot] com