Plán projektu pre zimný semester je vytvorený pre 12 týždňov a vychádza z harmonogramu pre predmet Tímový projekt. Po odovzdaní dokumentácii v 8. týždni semestra sme si uvedomili, že plán neplní svoju úlohu, pretože nebol rozpracovaný dostatočne podrobne a konkrétnejšie úlohy sa plánovali vždy len na najbližší týždeň. Preto bol plán na posledné 3 týždne semestra prepracovaný tak, aby zachytával špecifické postavenie stretnutia členov tímu a informoval o termínoch pre vypracovanie jednotlivých úloh.

Týždeň
Náplň zimného semestra
1
Pridelenie študentov do tímov, zverejnenie tém a požiadaviek na vypracovanie ponuky
2
Spracovanie ponuky
3
Odovzdanie ponúk, vyhodnotenie ponúk, určenie rozvrhu a učiteľa pre tím
4

Rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu, analýza problému (štúdium problematiky)

 • prvé stretnutie členov tímu - spojenie tímov a vytvorenie skupín 4A a 4B
 • oboznámenie s formálnymi požiadavkami predmetu Tímový projekt
 • vytvorenie podrobnejšieho plánu pre etapu špecifikácie a analýzy
5

Analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia

 • rozdelenie úloh v tíme - určenie vedúcich
 • vytvorenie základu tímovej WWW stránky
 • definovanie základných úloh, ktoré treba riešiť v etape analýzy a návrhu
 • rozdelenie analýzy existujúcich systémov medzi členov tímu
6

Analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia

 • referovanie členov tímu o naštudovaní problematiky
 • vypracovanie dokumentácie analýzy problematiky a špecifikácie požiadaviek
7

Analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia

 • definovanie konečnej podoby štruktúry dokumentácie
 • vytvorenie modelov hrubého návrhu systému
 • rozdelenie zodpovedností za jednotlivé časti dokumentácie
8

Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom

 • kompletizácia dokumentácie - zjednotenie formálnej stránky
 • príprava preberacích protokolov a odovzdanie dokumentácie
 • vypracovanie posudkov
9

Odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu

 • stretnutie: odovzdanie posudkov dokumentácie vedúcemu projektu analýza nedostatkov dokumentácie a spôsobov ich odstránenia rozdelenie úloh a zodpovedností za implementáciu častí prototypu
 • vypracovanie posudkov
 • vytvorenie návrhu jednotlivých častí prototypu
 • vypracovanie základných implementačných štandardov a postupov
10

Dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí (28.11.-4.12.2000)

 • stretnutie: odovzdanie reakcií na posudky vedúcemu projektu oboznámenie sa s detailnejším návrhom architektúry prototypu
 • návrh rozhraní a algoritmov pre časti prototypu
 • implementácia jednotlivých častí prototypu
 • 1.12.: vytvorenie a zverejnenie rozhraní základných tried prototypu
11

Implementácia prototypu vybraných častí (5.-11.12.2000)

 • stretnutie: dohodnutie sa na konečnej podobe prototypu definovanie konečnej podoby štruktúry dokumentácie k prototypu rozdelenie zodpovedností za jednotlivé kapitoly dokumentácie
 • implementácia jednotlivých častí prototypu
 • integrácia a testovanie prototypu
 • 11.12.: odovzdanie jednotlivých častí prototypu na integráciu
 • 11.12.: odovzdanie definitívnej podoby častí dokumentácie k prototypu
12

Odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou a používateľská prezentácia prototypu (12.-14.12.2000)

 • stretnutie: prezentácia prototypu a výsledkov testovania vedúcemu projektu identifikovanie nedostatkov odovzdaných častí dokumentácie
 • kompletizácia a vytlačenie dokumentácie k prototypu
 • 14.12.: odovzdanie dokumentácie k prototypu vedúcemu projektu
Náplň letného semestra
 • 1. etapa - "Vytvorenie čistého základu" (15.2. - 22.3.)
  • Návrh (15.2. - 1.3.)
   • vytvoriť architektonický návrh systému (+zdokumentovať)
   • vytvoriť základné triedy (CVector, CDirection), uvážiť neurčitosť a kde sa budú používať
   • návrh tried pre základné údaje súvisiace s hrou (hracia strana, ident. brankára)
   • review + prerobenie návrhu modulov prototypu
   • návrh minimálnej triedy pre základnú inštanciu playera
  • Implementácia a testovanie (22.2. - 15.3.)
   • dotiahnutie prototypu do stavu vhodného pre testovanie základných algoritmov
   • napr. lokalizácie (pridanie vlajok, určenie smeru pohľadu…)
   • vytvorenie 2. "čistej" verzie Playera (oddelenie Win32 závislých zdrojákov)
   • prerobenie modulov prototypu podľa návrhu a ich pridanie do 2. verzie spolu s kontrolou dodržiavania štandardov
  • Dokumentácia (15.3. - 22.3.)
   • vytvorenie základu pre dokumentáciu k implementácii
 • 2. etapa - "Pridanie inteligentnej nadstavby" (1.3. - 30.4.)
  • Návrh, implementácia a testovanie (22.3. - 29.3.)
   • aktualizovanie vnútorného sveta: lokalizácia hráča, polohy objektov, rýchlosť lopty, neck, identifikovanie hráčov + prepočítavanie do budúcnosti
   • návrh hierarchie tried schopností hráča (LocalAgent) - vnútorných
   • návrh základnej štruktúry a algoritmov pre "basic skills"
   • návrh stratégie: formácie, jednotky, role
   • pokračovanie vytvárania 2. verzie hráča
  • Implementácia a testovanie (22.3. - 29.3.)
   • vytvorenie triedy CDirection
   • vizualizácia vnútorného sveta
 • 3. etapa - "finiš" (19.4. - 3.5.)
  • Návrh, implementácia a testovanie (19.4. - 10.5.)
  • Implementácia a testovanie (19.4. - 10.5.)
   • dokončenie algoritmov aktualizácie vnútorného sveta + rýchlosť lopty + uvažovanie minulých akcií (26.4.)
   • vytvorenie definitívnej 2. verzie hráča; ukončenie prác na prototype (26.4.)
   • základné rutiny pre skillsy (RelAngleTo…)
   • skills:
    • nahrávanie spoluhráčovi + uvažovanie spolu-/protihráčov
    • behanie za loptou (ball intercept)
    • určovanie zodpovednosti za loptu
    • rozmiestňovanie hráčov na ihrisku = formácie/bránenie/prijatie prihrávky
    • rozohrávanie autov, rohov -> reakcie na hracie módy…
    • stratégie hráčov brankár, útočník, obranca
    • úprava formácií podľa hernej situácie (rozdiel skóre…)
    • (šetrenie staminou) - (offsajd)
  • Dokumentácia (26.4. - 10.5.)
 • 4. etapa - "afterfiniš" (10.5. - 11.6)
  • Návrh, implementácia a testovanie (10.5. - ??.6.)
   • posledné úpravy pred záverečným zápasom
 • Odohranie záverečného zápasu (??.6.)
 • Záverečná obhajoba tímového projektu (11.6.)

 

best viewed with open eyes
created by Jeeff
Simulacia robotickeho futbalu