Náš tím je zložený z dvoch pôvodných tímov - 4 a 6, preto máme až 8 členov. V rámci tímu však existuje členenie na tím 4A (pôvodný tím 4) a tím 4B (pôvodný tím 6). Všetcia členovia tímu, okrem Petra Franza študujú prvý ročník inžinierskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Peter Franz počas zimného semestra bude študovať na Fakulte informatiky na Technickej univerzite v Mníchove.

Pôvodný tím 4 (teraz 4A):
        Ľuboš Balát
        Marián Bobrík
        Peter Franz
        Gabriel Pap
        Ján Pidych

Pôvodný tím 6 (teraz 4B):
        Radoslav Kováč
        Dušan Lacko
        Samuel Vališ

   Vedúci projektu: Ivan Kapustík

      
   
Ľuboš Balát <jeeff@jeeff.sk>
  už v minulom semestri pracoval spolu s Petrom Franzom a Branislavom Jariabkom v rámci predmetu Umelá inteligencia na zadaní Robocup, čím získal praktické znalosti z nami preferovanej témy "Simulácia robotického futbalu". V súčasnosti pracuje vo firme Interway zaoberajúcou sa tvorbou aplikácií pre internet, kde často pracuje na projekte s viacerými spolupracovníkmi. V predchádzajúcej firme INES Soft pracoval ako vedúci programátor na vývoji pomerne veľkej databázovej aplikácie pre ACS (Autorizačné Centrum Slovenska). Jeho témou ročníkového projektu bolo zadanie "Podpora zostavovania zdrojových textov vytvorených v tíme" pri ktorom získal prehľad o možnostiach vývoja softvérových aplikácií v tíme. Má praktické skúsenosti s vývojom sieťových aplikácií (klient - server) a tvorbou dynamických www stránok. Väčšina jeho doterajších projektov bola implementovaná v programovacom jazyku Java (Borland JBuilder, Microsoft Visual J++). Ovláda aj programovacie jazyky Visual Basic (ASP), C, C++, Lisp, Prolog. Počas svojho doterajšieho štúdia dokázal svoje komunikačné schopnosti pri prezentovaní projektov v rámci SVOČ. Pre jeho skúsenosti sa ho tím rozhodol navrhnúť do funkciu vedúceho tímu.
Marián Bobrík <bobrik@cauldron.sk>
  má výborné znalosti v oblasti matematiky a fyziky. Okrem štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky navštevuje aj 4. ročník matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Teoretická a matematická fyzika. K jeho ďalším prednostiam patrí výborná znalosť jazyka symbolických inštrukcií, ktorú je možné využiť pri vytváraní časovo kritických aplikácií. Ovláda programovacie jazyky Visual C++, C, Java . Pri práci na záverečnom projekte sa oboznámil s problematikou neurónových sietí. Vo firme Cauldron sa podieľa sa na vývoji strategickej počítačovej hry, vďaka čomu nadobudol praktické skúsenosti s umelou inteligenciou a programovaní v jazyku Visual C++ .
Peter Franz <frz@ludia.sk>
  sa zúčastnil na vývoji databázových aplikácií pre Štatistický úrad SR. Ovláda programovacie jazyky Visual C++, C, Perl. Okrem samotných programovacích jazykov sa zaoberal aj technológiou COM (DCOM) pri práci na záverečnom projekte bakalárskeho štúdia. V rámci záverečného projektu získal skúsenosti s problematikou neurónových sietí, ako aj s problematikou ich použitia evolučnými algoritmami. V prvom semestri školského roku 2000/2001 bude študovať na Fakulte informatiky na Technickej univerzite v Mníchove. Spolupracovať s tímom bude pomocou elektronickej pošty a diskusných kanálov.
Gabriel Pap <pap@decef.elf.stuba.sk>
  už spolupracoval s jedným členom tímu pri riešení záverečného projektu s tematikou neurónových sietí a evolučných algoritmov. Medzi jeho oblasti záujmov, okrem umelej inteligencie, patria web aplikácie, databázové systémy a Internet. Z programovacích jazykov ovláda na veľmi dobrej úrovni: C, C++ a assembler pre x86. Vytvoril už niekoľko komerčných www stránok, dobre pozná jazyky HTML a JavaScript. Externe spolupracoval s viacerými firmami a podieľal sa na riešení projektov rozličnej zložitosti a časovej náročnosti. Osvedčil sa ako súdržný a spoľahlivý člen tímu.
Ján Pidych <johndc@cauldron.sk>
  má skúsenosti s prácou v tíme. Získal ju počas práce na záverečnom projekte, ale najmä počas 1,5 ročnej praxe v softvérovej firme Cauldron zaoberajúcej sa vývojom počítačových hier, kde pracuje na umelej inteligencii počítačových hráčov. Ovláda niekoľko programovacích jazykov, najmä C++ a jazyk symbolických inštrukcií, ale aj LISP a PROLOG. Z vývojových prostredí pozná najlepšie Microsoft Visual Studio. Do oblasti jeho záujmov patrí umelá inteligencia, neurónové siete a časová optimalizácia programov.
Radoslav Kováč <rkovac@decef.elf.stuba.sk>
  spolupracoval na viacerých väčších projektoch, ktorých úspešné vyriešenie si vyžadovalo zvládnutie práce v tíme. Počas bakalárskeho štúdia bol členom tímu, ktorý dokázal vytvoriť funkčnú implementáciu agenta simulačnej ligy Robocupu. V tomto období sa podrobnejšie oboznámil so základnými pravidlami robotického futbalu i s problematikou návrhu jeho hráčov. Momentálne pracuje na diplomovom projekte s témou "Multi-agentové systémy". Poznatky získané pri analýze tejto témy určite skvalitnia návrh architektúry agenta aj v tomto projekte. Ovláda programovacie jazyky C++, Pascal, Lisp a Prolog. Má skúsenosti s vývojovými prostrediami pre OS Windows (Microsoft Developer Studio, Borland Delphi / C++ Builder) i OS Linux (KDevelop). K zlepšeniu organizácie práce v tíme môže prispieť svojimi znalosťami systému ClearCase (firmy Rational Software Corp.) pre manažment konfigurácií dokumentov.
Dušan Lacko <lacko@decef.elf.stuba.sk>
  v štvrtom ročníku bakalárskeho štúdia bol spolu s Radoslavom Kováčom členom tímu, ktorí v rámci predmetu Umelá inteligencia implementoval agenta simulačnej ligy robotického futbalu. Znalosťami nadobudnutými pri práci na tomto projekte by chcel prispieť k skvalitneniu architektúry navrhovaného agenta. Témy jeho záverečného a diplomového projektu sa zaoberajú neurónovými sieťami. Poznatky získané pri riešení týchto projektov by chcel taktiež aplikovať pri práci na tomto tímovom projekte (prispôsobovanie/učenie sa agenta). Skúsenosti s prácou v tíme získal pri spolupráci na mnohých (i medzinárodných) projektoch, ktoré vyžadujú rozsiahlu tímovú spoluprácu. Ovláda programovacie jazyky C/C++ (Windows - Microsoft Visual C++, GNU/Linux - GNU C++), Pascal, Prolog a Lisp. Taktiež má skúsenosti s prostriedkami pre manažment verzií dokumentov Microsoft SourceSafe (Windows) a CVS (UNIX, GNU/Linux).
Samuel Vališ <valis@decef.elf.stuba.sk>
 
  • Narodený 19.11.1976 v Bratislave
  • Stredná škola: Gymnázium Jura Hronca v Bratislave; 1991-1994
  • Bakalárske štúdium - Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU), 1995-1999, odbor Informatika, výberový blok Softvérové inžinierstvo, ročníkový projekt: Implementácia znáhodnených algoritmov
  • Znalosť platforiem: Win 32, Linux
  • Znalosť programovacích jazykov: Visual C++, Pascal, Perl, Java, Javascript, HTML, SQL, Visual Basic, Common LISP, Prolog
         

best viewed with open eyes
created by Jeeff
Simulacia robotickeho futbalu