Just 18 team

3D software visualization

O projekte

Motivácia

Človek je v dnešnej dobe zahltený čoraz väčším množstvom informácií a je pre neho obtiažne si dané informácie zapamätať. Z nedávnych poznatkov je zrejmé, že vizualizácia informácií nám pomáha si ich ľahšie zapamätať Je to spôsobené zapojením oboch hemisfér mozgu narozdiel od zapojenia iba ľavej hemisféry pri spracovaní informácií vo forme čísel alebo písaného textu.

Ďalším dôležitým faktom je charakter dnešných dát. Tie bývajú často multidimenzionálne, pričom pod dimenziou chápeme počet atribútov, ktoré majú jednotlivé položky datasetu. Často nás zaujímajú iba niektoré dimenzie a tie ostatné vnímame ako šum, ktorý nám sťažuje vnímanie vlastností a vzťahov v datasete. Neprehľadnosť môže byť tiež umocnená veľkosťou analyzovaných dát. V takom prípade tiež výrazne pomôže vizualizácia dát vo forme grafu. Tá nám umožní vnímať vzťahy či vzory, ktoré predtým neboli viditeľné.

Ciele

3DSoftviz je už niekoľko rokov vyvíjaný softvér na Fakulte informatiky a informačných technológií STU. Na začiatku bol vytvorený s úmyslom stať sa general-purpose nástrojom na vizualizáciu informácií pomocou grafových štruktúr. Neskôr sa zameral na vizualizáciu softvéru. Napriek neskoršiemu vymedzeniu sa je ho ale po pomerne malých modifikáciách možné prispôsobiť na vizualizáciu informácii aj z iných oblastí.

Aktuálne sa využíva na vizualizáciu statických aspektov softvéru vo forme orientovaných či neorientovaých grafov. Datasety s informáciami o uzloch a hranách dokáže načítať z XML súboru, databázy či git repozitára. Okrem iného je tiež možné pridávanie uzlov či hrán, viacero možností rozmiestnenia uzlov grafu, manipulácia s grafom pomocou myši, zhlukovanie uzlov či vizualizácia evolúcie softvéru - zmien softvéru v čase zachytených v trojrozmernom priestore.

Členovia tímu

Marek Škriečka


Marek bol prvé tri šprinty Scrum Master, staral sa o plnenie úloh, manažoval úlohy v TFS a facilitoval stretnutia. Vytvoril a spravuje webovú prezentáciu tímu. Z pohľadu vývoja produktu sa zaoberal spojazdnením projektu na platforme Windows Subsystem for Linux.

Bence Ligárt


Bence je windows integrátor a tester.Úloha windows integrátora zahŕňa: testovanie kompatibility implementovaných častí na operačnom systéme windows, podpora ovládačov.

Peter Marušin


Peťo je zodpovedný za dokumentáciu a tiež spravuje git repozitár projektu. Písal zápisnice počas stretnutí tímu. Udržiaval Slack, vytváral či revidoval dokumentáciu a snažil sa oboznámiť nielen s dokumentačnými nástrojmi využívanými v rámci projektu.

Martin Gašpar


Martin sa spolupodieľa na vývoji a testovaní pre platformu macOS. Pomáha pri vytváraní a manažovaní úloh cez nástroj TFS

Tomáš Krupa


Tomáš sa podieľa na refaktorizácii a automatizácii zostavovania zdrojového kódu. Primárnym zameraním je C++ a CMake na platforme Linux.

Michal Knapík


Michal je OS X integrátor, podieľa sa na správe projektu z pohľadu zostavovacieho nástroja cmake a na zjednodušení jeho používania vrámci projektu.

Milo Slížik


Milo sa spolupodieľa na vývoji a testovaní pre platformu Linux a spravuje tímový server.

Dokumenty

Na tomto mieste sa nachádzajú dokumenty a zápisnice zo stretnutí

Zápisnice


V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na: just18team@gmail.com

Gitlab source