Novinky

»ACM Portál bol úspešne nasadený do prevádzky: ACM portál

29.3.2011

»Odovzdali sme dokumentáciu a dokumentáciu k riadeniu prvej etapy projektu

3.11.2010

»Richard Strapko, člen nášho tímu sa rozhodol ukončiť štúdium :(

4.10.2010

»Stránka vstúpila do platnosti

29.9.2010

Kontakt

fiittp6@googlegroups.com

 Bc. Timotej Betina
Timotej

Manažér kvality

Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT STU v odbore Informatika ocenený diplomom Magna Cum Laude, momentálne pokračuje v odbore Softvérové inžinierstvo. Bakalárske štúdium ukončil prácou zameranou na webové a multimediálne technológie za ktorú bol nominovaný na cenu dekana. V súčasnosti pracuje ako programátor a podieľa sa na vývoji webových systémov. Má skúsenosti s programovacími jazykmi a súvisiacimi technológiami ako java (j2ee, framework seam, ...), C# (ASP.NET), PHP a databázovými systémami MSSQL, MySQL a PostgreSQL.

 
 
  Bc. Andrej Lukeš
Andrej

Manažér plánovania, správca webového sídla

Absolvent bakalárskeho programu Informatika na Fakulte informatiky a informačných technológií. Má skúsenosti s programovacími jazykmi JAVA, C#, HTML, pričom bude rád, ak si rozšíri svoje poznatky práve v oblasti webových technológií, pretože táto oblasť ho veľmi zaujíma. Vypracoval bakalársku prácu na tému Použtie nástrojov systémového inžinierstva pri tvorbe rozvrhov, za ktorú mu bol udelený pochvalný list dekana.

 
 
  Bc. Martin Práznovský
Martin

Manažér komunikácie, manažér PR, dokumentarista

Podobne ako väčšina členov nášho tímu je čerstvým bakalárom FIIT v odbore informatika. Vo väčšine doterajších projektov pracoval v jazykoch C a C#, je otvorený novým poznatkom, ktoré aj od predmetu Tímový projekt očakáva. V tíme je odhodlaný zastávať akúkoľvek pozíciu, od testera až po manažéra tímu.

 
 
  Mgr. Richard Strapko
Richard

exČlen

Minuloročný absolvent Manažérskej matematiky na FMFI UK. Jeho programovacie skúsenosti sú prevažne z matematických softvérov, no rád si osvojí aj iné jazyky a rozšíri svoje znalosti. Kvôli jeho doterajšiemu štúdiu je skôr vhodný na manažérske pozície, no nebráni sa žiadnej.

 
 
  Bc. Miroslav Šimulčík
Miroslav

Vedúci tímu

Absolvent bakalárskeho študijného programu Informatika ocenený diplomom Magna Cum Laude. Štúdium ukončil vypracovaním bakalárskej práce Informačný systém na podporu tvorby webových dotazníkov, za ktorú získal pochvalný list dekana. Zaujíma sa o webové technológie, ktorým sa venuje aj mimo štúdia. Má skúsenosti s programovacími jazykmi (PHP, JavaScript + jQuery framework, Java, C) a databázovými technológiami (PostgreSQL, MySQL).

 
 
  Bc. Marek Tuška
Marek

Zástupca vedúceho, dokumentarista

Absolvent bakalárskeho program Informatika na Fakulte Informatiky a Informačných Technológií. Má skúsenosti s tvorbou aplikácií v jazyku Java, C a C#. Vypracoval bakalársku projekt na tému Podpora tvorby a vykonávania semestrálnych rozvrhov. Je schopný vykonávať akúkoľvek funkciu.

 
 
  Bc. Tomáš Uherčík
Tomas

Manažér rizík, manažér podporných prostriedkov

Absolvoval bakalárske štúdium na FIIT STU v odbore Informatika, ocenený diplomom Magna Cum Laude. Témou jeho bakalárskej práce bol Informačný systém na podporu vyhodnocovania webových dotazníkov, za túto prácu mu bol udelený pochvalný list dekana. Momentálne pokračuje na FIIT STU v odbore Softvérové inžinierstvo. Má skúsenosti s programovacími jazykmi Java, PHP, Javascript, C, s databázovými technológiami PostgreSQL, MSSQL, s technológiami AJAX, XML a pod.