Riešitelia

Tím | Funkcie

Tím číslo 4, pre ktorý si jeho členovia zvolili názov „Neurotici", je zložený zo šiestich študentov inžinierskeho štúdia Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave v študijnom odbore Softvérové inžinierstvo.

Každý z členov tímu získal v predchádzajúcom štúdiu alebo aj v praxi teoretické a praktické skúsenosti či už na individuálnych alebo aj tímových projektoch. Tieto skúsenosti sa všetci budú snažiť využiť pri riešení tohto tímového projektu.
V nasledujúcich riadkoch sú v abecednom poradí predstavení všetci členovia tímu:

Bc. Miroslav Kallo

Po absolvovaní stredoškolského štúdia so všeobecným zameraním na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave študoval informatiku, špecializácia softvérové inžinierstvo, na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde štúdium ukončil v roku 2006 absolvovaním štátnej skúšky.

Obhájil bakalársku prácu, ktorej témou bola Tvorba schém a štýlov bibliografických záznamov pre typografický systém LaTeX. Pri jej vypracovaní si prehĺbil znalosti jazyka XML a systémov LaTeX a BibTeX. Získal tiež zručnosti so spracovaním textov a programovaním v jazyku C#.

Programovaniu sa začal venovať na strednej škole – dva roky programoval v jazyku Pascal. Pomerne dobre ovláda jazyky C, C++ (prostredie MS Visual Studio, základná znalosť práce s knižnicou MFC) a  C#. Pri štúdiu získal základné znalosti jazykov LISP, Prolog a SQL.

Má skúsenosti s tvorbou a dizajnom webových stránok. V minulosti sa intenzívne venoval modelovaniu máp pre počítačové hry Unreal a Unreal Tournament a programoval správanie sa objektov v týchto hrách s využitím jazyka Uscript.

V súčasnosti sa zaoberá jazykom E a tvorbou interpreta pre tento jazyk. Venuje sa aj tvorbe hudby na počítači.

Bc. Ľubomír Lajoš

Absolvoval štvorročné bakalárske štúdium v odbore Informatika, zameranie Softvérové inžinierstvo, na FIIT STU v Bratislave. Ako záverečný projekt bakalárskeho štúdia vypracoval tému Štatistické modelovanie hypertextového prepojenia. Cieľom projektu bolo vytvorenie softvérových produktov, ktoré pomocou viacerých optimalizačných metód riešia problémy prepojenia hypertextových odkazov a porovnanie týchto modelov.

Má skúsenosti s návrhom modelu údajov, aplikačné programovanie v jazyku C++ (základy knižnice MFC), základy jazyka Java. Prínosom pre tím môžu byť jeho analytické, návrhové a implementačné schopnosti a skúsenosti získané počas práce na záverečnom projekte a v profesionálnej praxi.aplikácií postavených na Apache, PHP a MySQL

Ovláda aktívne anglický a španielsky jazyk, absolvoval mnohe štúdia a kurzy v zahraniči. Momentálne pracuje.

Bc. Ladislav Rado

Absolvoval bakalárske štúdium na Fakulte informatiky a informačných technológií v študijnom odbore Informatika, špecializácia Softvérové inžinierstvo.

Má praktické skúsenosti s programovacími jazykmi využívajúce rôzne paradigmy: procedurálna (C, Pascal), objektovo-orientovaná (C++, Python), funkcionálna (Lisp), logická (Prolog). Okrem toho má správcovské skúsenosti s operačnými systémami Linux a Windows. Ovláda skriptovacie jazyky (shell, PHP s prepojením na databázy). Ovláda prácu s nástrojmi pre manažment verzií SVN, CVS vrátane správy na strane servera.

Podieľal sa na vývoji softvéru typu klient-server pre Slovak Telekom, kde boli použité technológie od firmy Microsoft (COM, databáza, VBA).

V rámci záverečného projektu získal skúsenosti s nástrojmi pre modelovanie a simuláciu (Matlab, Scientific Python + matplotlib) a tvorbou dokumentov v prostredí TeX.

V apríli 2006 sa aktívne sa zúčastnil na študentskej vedeckej konferencii v sekcii Umelá inteligencia a počítačová veda. Počas bakalárskeho štúdia absolvoval aj predmet Manažment. Úspešne má za sebou 4 semestre CCNA Cisco sieťovej akadémie.

Ovláda aktívne anglický jazyk, trochu nemecký a španielsky.

Bc. Peter Ruttkay – Nedecký

Bakalárske štúdium ukončil na FIIT STU v Bratislave vo výberovom bloku softvérové inžinierstvo. V rámci témy bakalárskeho projektu vytváral simulátor multiagentových systémov, čim okrem iného získal skúsenosti s tvorbou diskrétnych simulátorov a problematiky multiagentových systémov.

Aktívne sa venuje sa programovaniu v C/C++ (Microsoft Visual C++ 6.0 a 2003) a v minulosti programoval v programovacích jazykoch ako Qbasic, Visual Basic a Pascal. Okrajovo sa venoval aj programovacím jazykom Lisp, Prolog a SQL.

Už dlhšiu dobu sa zaoberá tvorbou hier a aj aktuálne spolupracuje ako programátor na freeware hre (al-game.darksunrise.net). Vïaka tomu získal teoretické aj praktické skúsenosti z programovaním grafiky s využitím Direct3D a OpenGl, ako aj ostatných mechanizmov používaných pri tvorbe hier.

Bc. Peter Šupina

V akademickom roku 2005/2006 úspešne ukončil štátnou skúškou bakalárske štúdium na FIIT STU v Bratislave vo výberovom bloku softvérové inžinierstvo. Obhájil záverečný projekt zaoberajúci sa softvérovým prostriedkom pre podporu spolupráce študentov pri implementácii zadaní tímových projektov.

V minulosti programoval v programovacích jazykoch ako Qbasic, Pascal a Object Pascal (Borland Delphi). Dlhú dobu sa vo svojom voľnom čase venuje aj tvorbe jednoduchých hier. V jazyku Qbasic naprogramoval kartovú hru FreeCell a v prostredí na tvorbu hier Game Maker vytvoril hru človeče, nehnevaj sa! vrátane protihráčov riadených počítačom.

Venuje sa programovaniu v jazyku C++ (Microsoft Visual C++) a jazyku C#, ktoré aktívne využíva pri svojej práci vo firme Gotive, zaoberajúcej sa vývojom mobilného PDA zaradenia na platforme Microsoft Windows CE.

Zaujíma sa o tvorbu webových aplikácií na platforme PHP a ASP.NET. Využíva pri tom databázové technológie MySQL a Microsoft SQL Server. V rámci štúdia nadobudol skúsenosti aj s prácou v databázovom prostredí Microsoft Access.

Bc. Tomáš Tóth

Bakalárske štúdium ukončil na FIIT STU v Bratislave vo výberovom bloku softvérové inžinierstvo. Ako záverečný projekt bakalárskeho štúdia riešil tému Exploratívne prehľadávanie protihráčov a jeho využitie v tímovej hre, čím nadobudol znalosti o umelej inteligencii, a to hlavne inteligentných agentoch, multiagentových systémoch, a diskrétnych simuláciách.

Počas štúdia nadobudol skúsenosti s rôznymi programovacími paradigmami a to procedurálnou (Pascal, C), objektovo orientovanou (C++), user-task orientovanou (MFC knižnica pre Win32 C++), funkcionálnou (Lisp) a logickou (Prolog). Okrem uvedených jazykov ovláda aj iné (napr. HTML) a vie pracovať v rôznych prostrediach ako napr. Matlab.

V čase mimo štúdia pracoval vo firme, kde sa zaoberá Odbornými prehliadkami a odbornými skúškami elektrických inštalácii a elektrických spotrebičov ako aj vypracovávaním dokumentácie k elektrickým inštaláciám. Pri tejto práci nadobudol skúsenosti s tímovou prácou počas celého životného cyklu menších projektov, čo zahŕňa komunikáciu s rôznymi osobami vystupujúcimi v projekte (projektový manažér, spolupracovníci, zadávatelia, ...). Hlavnou devízou však bola skúsenosť s vypracovaním reálnej dokumentácie, ktorá musí zodpovedať požiadavkám legislatívy, pričom musí byť prehľadná a zrozumiteľná pre ľudí ju využívajúcich, ako napr. elektroinštalatéri, zadávateľ, dodávateľ el. energie, úrad vykonávajúci dohľad a pod.

Momentálne sa snaží preniknúť do tajov virtuálnej a obohatenej reality.