Zadanie projektu

Počítačová hra - plánovanie a simulácia horolezeckej expedície

Vedúci tímu: doc. Ing. Martin Šperka, PhD.

Vytvorte systém pre simuláciu a plánovanie horolezeckej výpravy.

Systém s atraktívnym používateľským rozhraním bude slúžiť ako hra ako aj pri plánovaní horolezeckých expedícií, hlavne pre výpočet množstva materiálu, času prípravy a pôsobenia expedície a analýzu pravdepodobnosti splnenia cieľov s ohľadom na možné riziká formou hry. Scenár použitia hry je nasledovný: Používateľ zadá ciele expedície a systém mu vypočíta odhad množstva materiálu - stany, jedlo, laná, atď. Tieto môže vložiť aj ručne. Simulácia prebieha tak, že používateľ (hráč) volí nasledovný krok a systém simuluje jeho plnenie, pričom môžu nastať náhodné javy ako zhoršenie počasia, ochorenie člena výpravy, lavína ktorá zasype tábor. Hráč má k dispozícii aj predpoveď počasia, ktorá sa ale môže meniť. Hra končí alebo splnením cieľa alebo stroskotaním expedície z rôznych dôvodov ako je chybné plánovanie zloženia expedície, málo materiálu, zlé dlhodobé a krátkodobé rozhodnutia.

Program pre simuláciu je stavový stroj, kde prechod do nasledujúceho stavu riadi vedúci expedície na základe existujúceho stavu a vonkajších podmienok (zdravie a výkonnosť členov expedície, predpoveď počasia). Prechod do nasledujúceho stavu nie je deterministický ale môže byť ovplyvnený nečakanými udalosťami (nesplnenie úlohy vplyvom vyčerpanosti, zhoršenie počasia, pád horolezca, lavína atď., ktoré sa môžu vyskytnúť s istou pravdepodobnosťou. Táto pravdepodobnosť závisí od obtiažnosti terénu alebo počasia v danom období - stabilné alebo nestabilné obdobie). Parametre určujúce stav systému sú konštanty, nastaviteľné pre každú expedíciu alebo sa môžu meniť počas simulácie. Modely členov expedície môžu byť autonómne agenty, ktorých chovanie sa môže nedeterministicky meniť (parameter ako výkonnosť - schopnosť prekonať určité prevýšenie v určitom čase a s určitou záťažou v určitej nadmorskej výške). Parametre simulovaných objektov a ich rozptyl budú k dispozícii v prvej etape riešenia projektu. Výsledky by boli vo forme zoznamov, čísiel, grafov a interaktívna hra s grafickým rozhraním, kde prostredie (hora, tábory) a horolezci (agenti) môžu byť zobrazení viac alebo menej realisticky.