Plán projektu

Hrubý plán

Zimný semester 2005/2006
Týžďeň Hrubý plán
1. ponuka (pridelenie študentov do tímov, zverejnenie tém a požiadaviek na vypracovanie ponuky)
2. ponuka (spracovanie ponuky - každý tím spracuje jednu ponuku, uskutočnenie konzultácií pre jednotlivé témy)
3. odovzdanie ponúk
vyhodnotenie ponúk, určenie rozvrhu a učiteľa pre tím
4. rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu, analýza problému (štúdium problematiky)
5. analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia
6. analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia
7. analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia
8. odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom
9. odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu
10. dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí
11. implementácia prototypu vybraných častí
12. odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou a používateľská prezentácia prototypu

Letný semester 2005/2006
Týžďeň Hrubý plán
1. odovzdanie posudku prototypu iného tímu,
zhodnotenie výsledkov ZS, doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov,
plán na LS a rozdelenie úloh
2. zakomponovanie zmien do dokumentácie ZS, podrobný návrh, plán integrácie, plán overenia výsledku
3. dokončenie podrobného návrhu, implementácia
4. implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie
5. implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie
6. implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie
7. integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie k produktu
8. integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie k produktu
9. integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie k produktu
10. odovzdanie produktu
a dokumentácie k produktu (potrebnej pre použvanie produktu)
11. používanie produktu, údržba, kompletizácia dokumentácie
12. odovzdanie celkového výsledku projektu (produkt so zmenami v rámci údržby, dokumentácia)