Tím PLuteus

Tím PLuteus

RNDr. Valéria Šimáková

Predmet Tímový projekt sa začal pripravovať k začiatku šk.roku 1998-99. Prof. M.Bieliková vyzvala spolupracovníkov na aktívnu spoluúčasť na tomto predmete. Sformoval sa prvý tím učiteľov, dohodli sa na podmienkach , metodike a prvých témach vedenia tohoto dvojsemestrálneho predmetu. V tomto tíme bola aj RNDr.Valika Šimáková. Postupne viedla 7. tímov a v tomto šk.roku je to ôsmy tím. V prvých rokoch to boli témy zamerané na informačné systémy a od r. 2003 sú to témy ktoré súvisia so snahou zdokumentovať rozvoj informatiky na STU a vhodne reprezentovať našu novú fakultu FIIT.

Bc. Mário Blaho - programátor

Bakalárske štúdium absolvolal na Fakulte informatiky a informačných technológií v odbore Informatika, špecializácia Softvérové inžinierstvo. S programovaním má skúsenosti už od strednej školy, kde začínal s jazykom PASCAL. Postupne prešiel na jazyk C/C++, ktorému sa venuje až dodnes. Ďalej má skúsenosti s vývojom v jazykoch PHP, HTML, C# a SQL. Taktiež ovláda základy Flash. V súčasnosti pracuje v súkromnej sfére, kde sa podiela na vývoji softvéru pre sledovanie mobilných sietí a zároveň sa stará o vývoj a údržbu kompilátora pre podporu tohto softvéru.

Bc. Tomáš Hajas - manažér kvality

Absolvoval bakalárske štúdium na Fakulte informatiky a informačných technológií v odbore Informatika, špecializácia Softvérové inžinierstvo. Popri štúdiu na gymnáziu absolvoval rad korešpondečných súťaží a seminárov v programovaní.

Programovaniu sa venuje 13 rokov. Má skúsenosti s programovacími jazykmi C++, Pascal, Jazyk symbolických inštrukcií, SQL, Smalltalk, PHP. Pracoval a má skúsenosti so štandardmi a technikami súvisiacich jednak s internetom: TCP/IP, HTTP, SMTP; ako aj prostredím webu: HTML, XML, RSS, Atom. V minulosti vytvoril už veľké množtvo databázových systémov v prostredí MySQL a bázu, na tvorbu systémov na správu obsahu, v prostredí PHP. Momentálne pracuje v softvérovej spoločnosti, zaoberajúcou sa tvorbou softvéru na platformu Win32 PocketPC, ktorá je špecifická vysokými nárokmi na efektívnosť produktov ako časovými, tak aj pamäťovými.

Má skúsenosti s prácou v tíme o počte dvoch a troch ľudí, ktorí sa spoločne podieľajú na tvorbe jedného projektu. Dôraz kladie na schopnosť učiť sa nové technológie. Jeho všeobecné znalosti by mohli byť prínosom pre tím a podporou pre úspešnú realizáciu projektu.

Bc. Štefan Kušnír - databázový architekt

Podobne ako všetci členovia tímu, absolvoval bakalárske štúdium na FIIT STU v Bratislave. Pre tento projekt sú najrelevantnejšie jeho viacročné skúsenosti s návrhom, vývojom, nasadením a prevádzkou webových aplikácií, ktoré slúžia na automatizáciu procesov v organizáciach, najmä na podporu predaja produktov a služieb v prostredí CMS (Content Management Systems). Ovláda programovanie v jazykoch PHP, HTML, Javascript, CSS, C++ a má dobrú znalosť Flash.Bc. Miroslav Legéň - manazér plánovania, správca webstránky

Bakalárske štúdium absolvoval na FEI/FIIT STU v Bratislave. Študoval v študijnom odbore Informatika, špecializácia Softvérové inžinierstvo. Ovláda programovanie v jazykoch C/C++, PHP, Perl, SQL, Java, Pascal, Deplhi, Assembler 8086&Motorola, JSP, JavaScript, HTML/CSS. Vo voľnom čase sa zaoberá ozvučovaním a spravuje webový portál. Skúseností s prácou v tíme získal počas viacročnej praxe v spoločnosti zaoberajúcej vývojom softvéru. V súčasnosti spolupracuje na tvorbe prezentačnej web stránky pre výstavu o vode a implementáciou riadiacej jednotky pre solária.

Bc. Tibor Somogyi - vedúci tímu

Absolvoval bakalárske štúdium na Fakulte informatiky a informačných technológií v odbore Informatika, špecializácia Softvérové inžinierstvo. Popri štúdiu na 8 ročnom gymnáziu sa zúčastňoval rôznych krúžkov a súťaží súvisiacich s informatikou a programovaním.

Má 14 ročné skúsenosti s programovaním, začínal s jazykom Pascal, neskôr sa zaoberal jazykom C/C++. V zamestnaní prišiel do styku s jazykmi C++, SQL, Macromedia Flash a momentálne pracuje vo finančnej inštitúcii v jazyku Visual Basic. Školské skúsenosti má s jazykmi Lisp, Prolog a jazyk symbolických inštrukcií. Z operačných systémov ovláda MS Windows 9x/2000/XP a prácu s Linux/Unix.

Bc. Pavol Vilina - programátor

Počas štúdia získal rozsiahle skúsenosti s programovaním v jazykoch C/C++. Uprednostňuje platformu Windows, preto vyvíja aplikácie predovšetkým v prostredí Microsoft Visual Studio najmä s použitím MFC. Taktiež má skúsenosti s HTML, SQL, Lisp a OpenGL. Na záver bakalárskeho štúdia zúročil získané skúsenosti v záverečnom projekte "Simulátor vypočtovych zariadení", ktorý obhájil na výbornú.
kontakt na tím