Tím02

Zber a spracovanie normatívnych dát pre elektromyografiu

Zadanie projektu
Členovia tímu
Plán projektu
Zápisy zo stretnutí
Aktuálne úlohy
Dokumentácia a softvér
Hodnotenie
Odkazy

Zadanie projektu

Určovanie diagnózy pacientov pomocou EMG (elektromyografia) je náročný proces. V školskom roku 1999/2000 dva tímy študentov úspešne v spolupráci s lekármi z I. Neurologickej kliniky FN a LFUK a lekármi z Kodane vyvinuli dva prototypy určené na evidenciu a manažment údajov z EMG vyšetrení. Projekt sa riešil v náväznosti na medzinárodný projekt EMG net (Európska výskumná sieť pre inteligentnú podporu elektormyografie medzi tímami informatikov a lekárov). Výsledky práce študentov sme úspešne prezentovali na stretnutiach v rámci tohto projektu v Grenobli a vo Varne.

Napriek sľubným výsledkom ostáva ešte veľa otvorených otázok. Tieto sa týkajú najmä:

  • vytvorenia aplikácie-produktu, ktorú by mohli lekári skutočne používať (dôraz sa nekladie na poskytnutie "absolútneho" komfortu ale najmä na použiteľnosť a s tým súvisiace overenie výsledku)
  • sústredenie sa najmä na možnosti komunikácie medzi jednotlivými pracoviskami (napr. pomocou Internetu a zdieľaných databáz)
  • možnosti spracovania získaných údajov

Cieľom projektu je analyzovať proces stanovovania EMG diagnózy a úlohy normatívnych dát v tomto procese. Normatívne dáta predstavujú hodnoty "zdravých" ľudí v príslušnej (najmä vekovej) kategórii. Tieto normatívne hodnoty potom slúžia pri stanovovaní diagnózy. Normatívne dáta závisia od viacerých faktorov. Určitú úlohu tu hrá aj región. Preto jednoducho nemôžeme zobrať a používať normatíva, ktoré vytvorili lekári inde (napr. v Dánsku).

Na Slovensku vlastne normatívne údaje neexistujú. Riešením tohto projektu máte jedinečnú šancu prispieť k zlepšeniu diagnostikovania neurologických ochorení jedinečným spôsobom: vytvorením prostriedku, pomocou ktorého lekári budú môcť zbierať, vyhodnotiť a následne používať normatívne hodnoty. Pôjde o proces, ktorý bude trvať určite niekoľko rokov (EMG vyšetrenie je náročné, zdĺhavé a na zozbieranie dostatočnej vzorky údajov budú lekári potrebovať dosť dlhý čas - spojením úsilia prostredníctvom vašej distribuovanej aplkácie sa tento čas výrazne skráti a stane sa reálnym). Snahou bude výsledok projektu presadiť aj na Európskej úrovni, keďže nie sme jedinou krajinou bez normatívnych údajov pre EMG vyšetrenia.


Posledná aktualizácia: 12. 6. 2001