Tím02

Zber a spracovanie normatívnych dát pre elektromyografiu

Zadanie projektu
Členovia tímu
Plán projektu
Zápisy zo stretnutí
Aktuálne úlohy
Dokumentácia a softvér
Hodnotenie
Odkazy

Plán projektu

Zimný semester
TýždeňÚloha
1.Úvodné stretnutie k tímovému projektu.Oboznámiť sa s úlohami a cieľmi predmetu tímový projekt a jeho organizáciou. Určenie preferencie tímov (skutočné zostavenie tímov vykonajú pedagógovia).
2.Vypracovanie ponuky.Zoznámenie sa s členmi tímu, zvolenie si témy, vypracovanie ponuky na zvolenú tému.
3.Odovzdanie a prezentácia ponuky, určenie rozvrhu.
4.Rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu, analýza problému.Vyhodnotenie ponuky, oboznámenie sa s témou EMG.
5.Analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia.Naštudovať si problematiku normatívnych EMG údajov.
6.Analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia.Oboznámiť sa s riešeniami z minulého školského roku tímu č. 3 a tímu č. 5, analyzovať tieto riešenia.
7.Analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia.Analyzovať riešenia tímov z minulého školského roku, vytvoriť hrubý návrh nášho riešenia, vytvoriť dokumentáciu k fáze špecifikácie požiadaviek, analýzy a hrubého návrhu.
8.Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom (max. 10 bodov).Dopracovať dokumentáciu, odovzdať vo štvrtok 16.11.2000 o 12:00 v softvérovom štúdiu (SS), navrhnúť postup implementácie protoypu. Vypracovať posudok dokumentácie druhého tímu.
9.Odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu (max. 2 body).Odovzdať posudok vo štvrtok 23.11.2000 o 12:00 v SS, analyzovať posudok od druhého tímu, zapracovať zistené nedostatky, začať implementáciu prototypu.
10.Dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí.Implementovať prototyp.
11.Implementácia prototypu vybraných častí.Implementovať prototyp, doplniť a dopracovať dokumentáciu, pripraviť prezentáciu prototypu.
12.Odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou a používateľská prezentácia prototypu (max. 10 bodov).Odovzdať prototyp a dokumentáciu vo štvrtok 14.12.2000 o 12:00 v SS, prezentovať prototyp. Dohodnúť sa na postupe prác počas skúškového obdobia, vypracovať posudok protoypu druhého tímu.
Letný semester
TýždeňÚloha
1.Odovzdanie posudku prototypu iného tímu (max. 2 body).
2.Zhodnotenie výsledkov ZS, doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov, plán na LS a rozdelenie úloh.
3.Zakomponovanie zmien do dokumentácie ZS, podorbný návrh, plán integrácie, plán overenia výsledku.
4.Implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie.
5.Implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie.
6.Implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie.
7.Implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie.
8.Integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie.
9.Integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie.
10.Integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie.
11.Kompletizácia dokumentácie.
12.Odovzdanie produktu (max. 14 bodov) a dokumentácie (max. 12 bodov).