Tím02

Zber a spracovanie normatívnych dát pre elektromyografiu

Zadanie projektu
Členovia tímu
Plán projektu
Zápisy zo stretnutí
Aktuálne úlohy
Dokumentácia a softvér
Hodnotenie
Odkazy

Odkazy na iné webovské stránky