Úvod

Vitajte na stránke k tímovému projektu na FIIT STU, téma Robocup 3D.

Téme RoboCup, presnejšie lige simulovaného robotického futbalu sa naši študenti venujú už jedenásť rokov. Tímy študentov, či už v rámci umelej inteligencie alebo tímového projektu, sa snažia vytvárať a vylepšovať programy, ktoré simulujú správanie sa futbalového hráča. Každý tím sa v rámci obmedzení, určených pravidlami hry futbal a špecifikami simulačného prostredia, snaží vytvoriť čo najlepšieho hráča. Mužstvo, vytvorené z takýchto hráčov, by malo vyhrať nad mužstvom súpera. O súťaži a doterajšej činnosti je možné dozvedieť sa na stránke STU turnaj v simulovanom robotickom futbale (www.fiit.stuba.sk/robocup).

Simulácia futbalu pôvodne prebiehala iba v dvoch rozmeroch. Pre zvýšenie reálnosti simulácie bolo vytvorené 3D simulačné prostredie, ktoré rozširuje možnosti hry. 3D simulačné prostredie sa pomerne výrazne líši od doposiaľ používaného 2D prostredia, a to jednak spôsobom simulácie, ale hlavne možnosťami ktoré poskytuje hráčom. Na rozdiel od 2D simulácie ide o simuláciu jednotlivých pohybov humanoidného robota.

Hlavným cieľom projektu bude vytvoriť hráča pre 3D simuláciu, ktorý dokáže plnohodnotne využívať možnosti poskytované simulačným prostredím. Úlohou teda bude prevziať jednoduchšieho hráča vytvoreného na našej fakulte v minulom roku a doplniť do neho komplexnejšie typy správania, predovšetkým zložitejšie pohyby hráča, ale pozornosť by sa mala venovať už aj rozhodovaniu na vyššej úrovni, taktike a stratégii. Dôležitým faktorom bude využitie moderných prístupov robotiky a umelej inteligencie.

Keďže sa predpokladá ďalšie rozširovanie hráča v ďalších rokoch, dôležitými požiadavkami sú prehľadnosť a ďalšia rozširovateľnosť, a to na úrovni návrhu aj implementácie. Dôraz pri vytváraní hráča by mal byť kladený najmä na dobre prepracované a odladené schopnosti hráča, ktoré umožnia hráčovi efektívne konať v prostredí.

Zimný semester je vyhradený na oboznámenie sa s celým simulačným prostredím a hráčom ktorý sa bude rozširovať, a takisto s existujúcimi hráčmi (2D aj 3D), ďalej návrhu a prototypovej realizácii hráča. Dôležitou súčasťou bude vytvorenie plánu implementácie a overovania prístupu v nasledovnom semestri. V letnom semestri nás čaká dokončenie realizácie návrhu a jeho overovanie. Nemenej podstatnou časťou projektu bude vytvorenie dokumentácie, ktorá poskytne tímom v ďalších rokoch odrazový mostík pri použití vytvoreného hráča.