FIIT STU Tím

Tímový kontakt: team03pss@yahoo.com

Bc. Šimon Hupka

úlohy:
E-Learning (Normálna forma výučby vs. e-Learning); Hrubý návrh; Vytvorenie predpokladaného obsahu dokumentácie; Špecifikácia požiadaviek; Implementácia: algoritmus rozpoznávania objektov pri kreslení, editor otázok a testov, opravovanie a hodnotenie testov, riadiaca komunikácia, Šifrovanie, Doladenie sieťovej komunikácie

Študent študijného programu Počítačové systémy a siete a tiež úspešný absolvent predmetov ŠpOJ a Programovateľné obvody. Oba predmety prispeli vedomosťami o špecifikačných a opisných jazykoch. Programuje hlavne v jazyku C/C++. Tému odporučil za prioritnú po analýze ostatných tém kvôli je rozmanitosti, pretože sa tam naskytovalo najviac možností na realizáciu.

Bc. Michal Choleva

úlohy:
Zadanie; Úvodné časti dokumentácie; Ohraničenie a vymedzenia; Vytvorenie šablóny pre záznamy o stretnutí a vytvorenie rozloženia dokumentu pre predmet; Analýza: Teória Petriho sietí, Zhodnotenie analýzy; Implementácia: komponent pre sieťovú komunikáciu, opravovanie a hodnotenie testov, Testovanie algoritmov na opravu PN, Dokumentácia k implementácii, Používateľská príručka; Poster pre IIT.SRC

Skúsenosti nadobudol v predmete Špecifikačné a opisné jazyky (ŠpOJ) a najmä v bakalárskej práci, kde mal za úlohu rozobrať problematiku Petriho sietí a implementovať algoritmy na kontrolu ich vlastností. Vedúca bakalárskej práce i oponent odporučili túto prácu pre pokračovanie aj v diplomovom projekte.

Bc. Peter Koine

vedúci tímu
úlohy:
Vytvorenie predpokladaného obsahu dokumentácie; Analýza: E-Learning (Štandardy, Technológie, Formy), Tablety, UML diagram prípadov použitia; Prototyp: Základné grafické rozhranie s funkciou kreslenia; Implementácia: prepracovanie používateľského rozhrania (SDI + OpenGL), integrácia vnútorného modelu do aplikácie, výber režimov, mazanie objektov, ukladanie do súboru, odstraňovanie otázok z testov, panel vlastností, Simulácia Petriho siete, Odstraňovanie implementačných chýb a testovanie

Taktiež úspešný absolvent predmetu ŠpOJ a jemu príbuzných predmetov zaoberajúcich sa logickými a programovateľnými obvodmi. Má skúsenosti s programovaním v jazyku Java a vytváraní prostriedkov pre podporu výučby. Danú tému považuje za zaujímavú a chcel by sa jej venovať v nastávajúcom štúdiu.

Bc. Emil Moťovský

úlohy:
Analýza: E-Learning (Existujúce riešenia), Iné riešenia (Záverečné práce, Tímové projekty), Reakcia na posudok konkurenčného tímu, Vytvorenie používateľskej príručky k prototypu; Implementácia: komponent pre sieťovú komunikáciu, opravovanie a hodnotenie testov, Odstraňovanie implementačných chýb a testovanie, Dokumentácia k implementácii, Používateľská príručka; Poster pre IIT.SRC

V bakalárskom štúdiu absolvoval predmet Špecifikačné a opisné jazyky a príbuzné predmety. Má skúsenosti s programovaním v jazykoch Java a C/C++. Ovláda problematiku Petriho sietí. Taktiež považuje za zaujímavú problematiku vytvárania výučbových modulov, najmä prostredníctvom systému Moodle.

Bc. Ján Turoň

správa internetovej stránky
úlohy:
Prevádzka internetovej stránky ; Dokumentácia k prototypu; Tlačivo: Potvrdenie o prevzatí dokumentu; Analýza: Nástroje pre Petriho siete, Web aplikácie pre Petriho siete; Vytvorenie internetovej stránky; Prototyp: Interná reprezentácia Petriho sietí, Odstránenie chýb v aplikácii, Vylepšenie systému mazania; Implementácia: triedy "Úloha" a "Test", Vytvorenie databáz, editor otázok a testov, opravovanie a hodnotenie testov, Generátor testov a editor databáz, Odstraňovanie implementačných chýb

Absolvoval predmet ŠpOJ a príbuzné Programovateľné obvody. Ďalšie poznatky o Petriho sieťach získal v Modelovaní a simulácii. Vo svojej bakalárskej práci, vedenej Ing. Jelemenskou, sa zaoberal jazykom SystemC. V ďalšom štúdiu sa chce venovať príbuzným predmetom, Návrh digitálnych systémov a Diagnostika a spoľahlivosť digitálnych systémov.


* Aktuálne úlohy sú uvdené písmom štandardnej veľkosti, minulé úlohy malým písmom
* Uvedené sú iba úlohy pridelené konkrétnym členom tímu. Spoločné úlohy pre celý tím sú uvedené v časti Projekt.
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS
© 2008 SURFIN' BIRDS - Tím 3 PSS