Projekt


Zadanie projektu

Analyzujte požiadavky virtuálnej vzdelávania pre potreby pedagogiky. Zamerajte sa najmä na organizáciu predmetov a odborných tématických oblastí v zmysle multimediálneho poskytovania informácií, študijných materiálov a mechanizmov testovania nadobudnutých znalostí.

Využitie multimediálnych technológií pri tvorbe učebných pomôcok môže významným spôsobom zlepšiť ich obsahovú aktuálnosť a cenovú dostupnosť, a čo je najpodstatnejšie, zredukujú sa časové nároky na ich inováciu a výrobu. Vzhľadom na zodpovedajúcu obsahovú náplň aktuálnej témy je možné kedykoľvek vymeniť náplň (texty, obrázky, fotografie, animácie, videosekvencie, akustické efekty, testy, a pod.) jednotlivých častí, upraviť ich rozsah a tak vytvárať virtuálnu učebnú pomôcku, ktorá bude zodpovedať aktuálnemu stavu poznania.

Cieľom projektu je podpora uvedených činností pri príprave multimediálnej internetovej učebnice z príslušnej oblasti. V rámci riešenia bude potrebné:

  • Analyzovať a posúdiť dostupné voľne šíriteľné nástroje pre poskytovanie vedomostí, výučbu a vzdelávacích programov elektronickou formou, oboznámiť sa s hlavnými zásadami tvorby učebníc pre dištančné vzdelávanie.
  • Naštudovať základy teórie príslušnej tématickej oblasti.
  • Navrhnúť architektúru informačného systému, ktorý bude prostredníctvom webového rozhrania poskytovať potrebné informácie pre študentov, pedagógov, ako aj správcu systému, vrátane kontrolných príkladov, kontrolných otázok a testov.
  • Návrh overiť implementáciou vybraných funkcií (kapitol virtuálnej učebnice) tohto systému.

Návrh riešenia

Implementáciu učebnice plánujeme umiestniť do prostredia modifikovaného internetového redakčného systému Claroline.
Pri riešení projektu navrhujeme postupovať postupne v 3 fázach:
1. Ujasnenie tematického obsahu vyvíjanej aplikácie po konzultácii s vedúcim projektu
2. Modifikovanie redakčného e-learningového systému tak, aby spĺňal požiadavky zadania a poskytoval nám dostatočnú flexibilitu pri dopĺňaní nových funkcií a modulov
3. Umiestnenie obsahovej zložky do redakčného systému

Kľúčovú úlohu v celom procese riešenia projektu zohráva druhý krok, v ktorom budeme modifikovať systém na základe požiadaviek, ktoré musí spĺňať virtuálna učebnica :
• Multimediálny obsah, ktorého základom sú interaktívne grafické prvky Flash
• Neobmedzený navigačný strom
• Intuitívne ovládanie, ktoré umožní používateľovi efektívne získavať informácie zo systému
• Zachovanie prehľadnosti rozložených prvkov

Vlastné riešenie

Jednou z možností riešenia danej tematiky by bol vlastný návrh „virtuálnej učebnice“, teda by sme nevyužili žiadne hotové riešenie, do ktorého by sme doimplementovali ďalšiu funkcionalitu, ale by sme spravili nový informačno-vzdelávací portál. Tento portál by mal bežať na linuxovom serveri, ktorý by mal nainštalované Apache, PHP, databázu MySQL s podporoval funkcie SMTP servera, Cron a iných. Ako už vyplýva zo špecifikácie nárokov na server, portál bude implementovaný v jazyku PHP a ako úložisko dát bude využitá MySQL databáza, ktorá zabezpečuje kompaktné riešenie a zároveň pomerne vysoké zabezpečenie uložených dát. Aplikácia bude prístupná cez webový server Apache. Portál bude rozoznávať 3 základných užívateľov systému: časť pre užívateľov, časť pre učiteľov a časť pre administrátora systému.

Funkcionalita pre administrátora:
• vytváranie kurzov administrátorom
• vytváranie používateľských účtov a určovanie ich právomocí
• editácia existujúcich článkov

Funkcionalita pre učiteľa:
• pridávanie článkov do jednotlivých kurzov
• vytváranie testových otázok
• priraďovanie zadaní do jednotlivých kurzov
• hodnotenie zadaní
• pridávanie užívateľov do jednotlivých kurzov učiteľom

Funkcionalita pre užívateľa:
• registrácia do systému
• prihlásenie sa do systému
• štúdium materiálov k danému kurzu
• možnosť odovzdania zadaní prostredníctvom systému
• prístup k mailing-list o jednotlivých kurzoch

Funkcionalita systému:
• testovacie moduly pre jednotlivé kurzy (náhodné generovanie otázok, vyhodnocovanie odpovedí, postupové testy na základe vykonaných testov)
• notifikácie akcií podstatných pre užívateľa prostredníctvom mailu
• automatické periodické zálohovanie databázy (prostredníctvom plánovača Cron)