logo timu At the Last Time Tím
O tíme
Aktuality
O projekte
Zadanie
Motivácia
Zápisnice
Časový plán
Downloads

Zadanie projektu

Analyzujte možnosti realizácie kurzov pre dištančné vzdelávanie. Navrhnite a implementujte programový systém, ktorý bude podporovať najmä tieto aktivity:
  • evidenciu účastníkov kurzov
  • spôsob prezentácie potrebných študijných materiálov
  • možnosti testovania dosiahnutých znalostí.
Systém musí podporovať prístup k informáciám rôznym typom používateľov (učiteľ, účastník kurzu, správca, atď.)

Odporúčaná literatúra:

  1. Course Management Systems, Edutools, http://www.edutools.info/course/
  2. CISCO Networking Academy, http://cisco.netacad.net
  3. Fülöp, Ľudovít: Virtuálna Univerzita. Bratislava: FIIT STU, 2005. Diplomová práca
  4. Virtual Learning Evnironment Comparison, Iain Clements, 2003, http://www.atutor.ca/atutor/files/VLE_comparison.pdf
  last update: 15.máj 2007