Zápis č.4

Vypracoval Martin Darula Overil Ivan Škovran
Miesto stretnutia Softvérové štúdio Čas stretnutia 11.11.2005 9:20 – 11:55
Prítomní Bc. Martin Darula
Bc. Andrej Fiflík
Bc. Martin Komara
Bc. Jozef Kriška
Bc. Ivan Škovran
Pedagóg Mgr. Alena Kovárová

Téma stretnutia

Analýza a hrubý návrh.

Vyhodnotenie úloh

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Stav
3-1 Jozef Kriška Analýza rozpoznávacích techník (klasifikátor) Úloha rozpracovaná
3-2 Martin Komara Prehľad akordov používaných pri hre na gitaru (zdokumentovať) Úloha dokončená
3-3 Martin Komara Analýza metodiky výučby hry na gitare Úloha dokončená
3-4 Jozef Beňo Dokumentácia k analýze, zapracovanie vytvorených dokumentov do dokumentácie Úloha dokončená
3-5 Andrej Fiflík Dopracovanie dizajnu obrazoviek, predbežný grafický návrh Úloha dokončená
3-6 Ivan Škovran Analýza možností animácie v programoch 3D Studio MAX a Macromedia Director Úloha dokončená
3-7 Martin Darula Dokončenie web stránky a dokumentácia k projektu Úloha dokončená

Priebeh stretnutia

Na začiatku stretnutia sa zagratulovalo Martinom a Mgr. Alenka Kovárová rozdávala cukríky.

Jozef (Jožo) Beňo nebol na stretnutí prítomný, riadne sa vopred ospravedlnil a svoju prácu doručil elektronicky. Jeho dokumenty boli schválené.

Diskutoval sa aktuálny stav web stránky tímu a jazyk na nej použitý. Prišlo sa k záveru, že štýl písania vyhovuje, Martin (Dotham) Darula len preformuluje niektoré výrazy, ktoré by mohli vzbudzovať pohoršenie alebo ktoré nie úplne presne vyjadrujú postoj tímu. Prítomní sa zhodli, že hlavným cieľom tímu je získanie pečate kvality na súťaži Europrix (viď nižšie).

Mgr. Alenka Kovárová (slečna vedúca) podrobne oboznámila tím s priebehom súťaže Europrix z pohľadu porotcu a vysvetlila priebeh hodnotenia jednotlivých prác. Hodnotenie vraj prebieha v jednotlivých kategóriách v kolách, kde sa v každom kole vyraďujú slabšie produkty. Po každom kole sa porotcovia medzi kategóriami striedajú. Najlepší traja v každej kategórii sú nakoniec pozvaní do Viedne, prípadne iného hostiteľského mesta, kde predvedú produkt a odpovedajú na otázky. Slečna vedúca informovala o pečati kvality súťaže Europrix, ktorú získajú súťažné produkty spĺňajúce všetky požiadavky na zaradenie do súťaže, ako napr. maximálny vek členov 30 rokov, bezproblémová inštalácia produktu, úplnosť a funkčnosť produktu a všetkých jeho častí a tiež úspešný prechod 1. kolom vyraďovania porotcami v danej kategórii. Slečna vedúca tiež oboznámila tím so spôsobom hodnotenia porotcami, pričom spomenula, že sa hodnotia stovky produktov v priebehu niekoľkých dní a v prvých kolách majú porotcovia na posúdenie produktov iba niekoľko (cca 5) minút. Pre úspech v súťaži je preto vraj dôležité vedieť zaujať na prvý pohľad (v 1. minúte) a dôležité je hlavne jednoduché a intuitívne menu, cez ktoré sa porotcovia ľahko preklikajú a kde vedia, čo môžu pod jednotlivými položkami očakávať. Hodnotí sa aj dizajn a ako rýchlo je možné pochopiť funkčnosť a navigáciu v rámci produktu, tiež sa každoročne vyhlasuje téma alebo funkcia, ktorej hodnotenie má vyššiu váhu (v minulých rokoch napr. zladenie hudby a produktu).  Porotcovia vraj v prvých kolách hodnotenia nemajú čas študovať doprovodnú literatúru k produktu a riadia sa predovšetkým svojim dojmom z používania produktu, prípadne zo sprievodného videa. Až v ďalších kolách sa vraj pozerá na to, čo produkt vlastne robí. Na stretnutí vyvstala otázka, či by nebolo vhodné vytvoriť pre súťaž sprievodné video alebo tutoriál. Slečna vedúca upozornila na možnosť, že prípadný tutoriál zakomponovaný v produkte nemusí byť porotcami braný na vedomie. Táto otázka sa bude riešiť v budúcnosti. Slečna vedúca spomenula diplomanta pána docenta Šperku s priezviskom Kováč, ktorý sa súťaže Europrix zúčastnil v minulom roku a ktorý by tiež mohol disponovať cennými informáciami a bolo by možno výhodné ho kontaktovať. Na stretnutí sa tiež objavila otázka, do ktorej z kategórií súťaže Europrix sa prihlásiť, otázka bude riešená neskôr.

Jozef (Jodik) Kriška prezentoval výsledky analýzy rozpoznávacích techník pomocou Fourierovej transformácie, vysvetľoval princíp klasifikátora a oknovej metódy ako jeho vstupu. Momentálne sa zameria na testovanie v prostredí Matlab, implementácia v programovacom jazyku bude až pri tvorbe prototypu aplikácie. Jodik bude pracovať na klasifikátore, pričom ho začne testovať s reálnymi gitarovými dátami. Spomenul tiež pravdepodobnú potrebu filtrov vstupného signálu, ktorú prehodnotí.

Martin (Scare) Komara podrobne prezentoval dokumentované gitarové akordy, pričom vyvstali otázky veľkosti databázy akordov a množstva akordov, ktoré bude program používateľa učiť. Spomenul, že celkovo sa počet gitarových akordov ráta v tisíckach. Zhodlo sa, že program bude učiť iba základnú sadu niekoľkých desiatok akordov, väčšia časť bude obsiahnutá v informačnej časti, kde sa budú akordy generovať. Tiež sa riešila otázka učenia akordov vs. učenia klasickej metódy, pričom pri akordovej je potrebné naučiť sa držať brnkátko a pri klasickej kladenie prstov. Tiež upozornil na rozdiely medzi určením jednotlivých metód – akordová sa využíva hlavne ako doprovodná gitara, pričom klasická ako hlavná gitara (lead guitar). Napriek tomu sa prítomní zhodli na vyučovaní akordovej metódy, ktorá je jednoduchšia na pochopenie a rýchlejšie vedie k počúvateľným výsledkom. Scare navrhol začať výučbu zjednodušenými akordmi, postupne pridávať ďalšie akordy, vhodné by bolo tiež začať motivačným príkladom skladby, výučba by sa mohla uzavrieť krátkou hudobnou teóriou, uvažovalo sa aj nad zaradením tablatúr. Dôležité je držanie gitary a akordov a schopnosť udržania rytmu. Každá lekcia by mala končiť cvičeniami a prípadne hrou. Navrhlo sa tiež, aby v lekciách a cvičeniach bolo málo textu a viac nahovoreného rozprávania. Táto možnosť sa zváži. Cvičenia by mali mať zvukovú ukážku, ktorá by popri gitare obsahovala aj melódiu, Scare nám zaspieval niektoré známe skladby, napr. Are You Sleeping Brother John? a Ivan (Skajo) Škovran výrazne loboval za použitie jeho obľúbenej piesne Mandarinka Darinka.

Andrej (Fuse) Fiflík prezentoval návrh rozhrania spolu s ústrednou postavičkou, ktorá sa všetkým prítomným páčila a bola schválená. Rozhodlo sa, že produkt bude obsahovať jednu jazykovú mutáciu, a to anglickú. Fuse bude ďalej pracovať na grafickom návrhu rozhrania a rozšíri ho o ďalšie ikony s motívom hlavnej postavičky.

Všetci prítomní diskutovali o možných hrách, ktoré by sprevádzali výučbu. Jozef (Jodik) Kriška upozornil, že hry by mali dať rozpoznávaciemu modulu dostatok času na prácu, preto neodporučil navrhovanie real-time hier, ktoré by boli založené na rýchlych reakciách. Táto možnosť sa ešte preskúma. Navrhli sa hry delo, vajíčka, vyberanie textu alebo obrázkov.

Ivan (Skajo) Škovran prezentoval analýzu možností animácie v programoch 3D Studio MAX a Macromedia Director, ktorú prítomní schválili.

Ivan (Skajo) Škovran spolu s Martinom (Dotham) Darulom prezentovali vytvorené časti dokumentácie, hlavne upravené use-case diagramy, ktoré sa predbežne schválili. Na tvorbe dokumentácie sa bude pokračovať, pričom získala najvyššiu prioritu. Jozef (Jodik) Kriška a Martin (Scare) Komara sa zamerajú na návrh architektúry, pričom Ivan (Skajo) Škovran, Andrej (Fuse) Fiflík a Martin (Dotham) Darula budú pracovať na špecifikácii a ostatných častiach okrem návrhu architektúry. Jozef (Jožo) Beňo bude integrovať vytvorené časti do čitateľného celku.

Prítomní sa dohodli na spoločnom stretnutí v pondelok večer po skončení výučby v škole, kde budú tvoriť potrebné časti dokumentácie. Slečna vedúca vyslovila požiadavku na doručenie finálnej verzie hotového dokumentu do štvrtka 17. novembra do 20.00 na jej e-mailovú adresu. Požiadavka sa prijala s porozumením a záväzkom jej splnenia.

Úlohy

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Termín Trvanie
4-1 Všetci Tvorba dokumentácie 18.11.2005 1 týž.
4-2 Jozef Kriška Tvorba dokumentácie architektúry systému 18.11.2005 1 týž.
4-3 Jozef Kriška Dopracovanie analýzy rozpoznávacích techník (klasifikátor) 18.11.2005 1 týž.
4-4 Martin Komara Tvorba dokumentácie architektúry systému 18.11.2005 1 týž.
4-5 Jozef Beňo Integrácia vytvorených dokumentov do dokumentácie 18.11.2005 1 týž.
4-6 Andrej Fiflík Tvorba dokumentácie špecifikácie systému 18.11.2005 1 týž.
4-7 Andrej Fiflík Predbežný grafický návrh rozhrania 18.11.2005 1 týž.
4-8 Ivan Škovran Tvorba dokumentácie špecifikácie systému 18.11.2005 1 týž.
4-9 Martin Darula Zapracovanie pripomienok k web stránke, tvorba dokumentácie špecifikácie systému 18.11.2005 1 týž.