Náš tím

Takže náš tím pozostáva zo 6 statočných a 1 statočnej. No a sú to:

  • Jozef Beňo [aka jožo]
  • Martin Darula [aka dotham]
  • Andrej Fiflík [aka fuse]
  • Martin Komara [aka scare]
  • Jozef Kriška [aka jodik]
  • Ivan Škovran [aka skajo]
  • no a samozrejme Mgr. Alenka Kovárová [aka slečna vedúca :-]

Sme plní entuziazmu, elánu a chuti do života a náš celkový kladný prístup ku všetkému okolo nás vždy viedol bezpečne v ústrety svetlým zajtrajškom.

Ak by ste sa radi dozvedeli konkrétne detaily zo súkromia jednotlivých členov, nečítajte ďalej. Inak môžte.

(väčšina nasledujúceho textu je prebratá z dokumentu ponuky s pravdepodobným súhlasom autorov)

Bc. Jozef Beňo
Podieľa sa na údržbe a rozvíjaní bankového informačného systému postaveného na báze technológií Oracle. Okrem Oracle má praktické skúsenosti aj s databázami MySQL a MS Access. Z programovacích jazykov ovláda PL/SQL, C/C++, C# .NET. Ovláda tiež jazyk UML, ktorý používa pri vývoji a dokumentovaní softvérových produktov.

Aktuálna rola: neoficiálne oficiálny líder tímu, integrátor dokumentácie, analytik, implementátor

Bc. Martin Darula
Má päťročnú prax s programovacími jazykmi C/C++, trojročnú s programovacím prostredím MS Visual C++ a knižnicou MFC, ovláda vývoj aplikácií v prostredí MS .NET a jazyku C#. Má tiež dvojročné skúsenosti s webovými aplikáciami a technológiami HTML, CSS, JavaScript, PHP a MySQL. Zaujíma sa o oblasti umelej inteligencie ako aj počítačovej grafiky; témou jeho bakalárskej práce boli pravdepodobnostné modely na vizualizáciu textových dokumentov a témou diplomového projektu je distribuované simulačné prostredie za využitia technológie Web3D/X3D. Počas štúdia a prázdnin 2004 a 2005 pracoval v malých a veľkých firmách v oblasti sieťových a webových technológií.

Aktuálna rola: analytik, tvorca webu, implementátor

Bc. Andrej Fiflík
Zaujíma sa o multimediálne systémy a grafické aplikácie. Na strednej škole začal pracovať s animačným programom 3D Studio MAX. Ma dobré skúsenosti s jazykmi C/C++ a knižnicou OpenGL. Pri práci na bakalárskom projekte tieto skúsenosti využil a doplnil o knižnicu ARToolKit pre obohatenú skutočnosť. Okrem týchto znalosti ovláda i jazyky HTML a PHP.

Aktuálna rola: analytik, grafik, implementátor

Bc. Martin Komara
Má šesťročnú prax v Pascal/Delphi  a štvorročnú v C/C++, dvojročnú s platformou Java a ročné skúsenosti s platformou .NET. Ovláda prostredia Borland Delphi, Visual C++, Eclipse. Má skúsenosti s webovými technológiami a ovláda HTML, DHTML, JavaScript, CSS, PHP, MySQL, PostgreSQL, Macromedia Flash. Skúsenosti s týmito technológiami získal najmä prácou vo firme Core4, s.r.o. kde pracoval na projektoch pre najväčšie slovenské spoločnosti.

Aktuálna rola: analytik, architekt, implementátor, koordinátor, tieňový prezident

Bc. Jozef Kriška
V priebehu štúdia na strednej škole nadobudol skúsenosti s programovacími nástrojmi Delphi (jazyk Pascal) a Visual Basic, ktoré boli počas bakalárskeho štúdia na vysokej škole FIIT STU rozšírené o programovací jazyk C++, JAVA a niektoré webové technológie (HTML, PHP, Flash+MySQL). Svoj záujem sústreďuje do oblasti dopredných ako aj rekurentných neurónových sietí využiteľných pri rozpoznávaní vzorov, ako aj ich predikcii (zručnosti v prostredí Matlab+Neural Network Toolbox). Taktiež sa zaoberá neuro-evolučnými technikami, ktoré boli predmetom bakalárskej práce. Má skusenosti s frekvenčnou analýzov signálov (FFT).

Aktuálna rola: analytik, návrhár, implementátor

Bc. Ivan Škovran
Počas štúdia na strednej škole nadobudol základné znalosti s programovaním v jazyku Pascal. Ukončil bakalárske štúdium na Fakulte informatiky a informačných technológií STU, kde získal bohaté skúsenosti s programovaním v jazykoch C,C++ a Java. K predmetom, ktoré absolvoval na Fakulte informatiky a informačných technológií a môže ich využiť pri riešení tímového projektu patrí PSI, OOP a PG1. Témou jeho záverečného bakalárskeho projektu bolo vytvoriť prehľad systémov pre tvorbu a prezentáciu modelov virtuálnej reality v prostredí web3D, kde pracoval s programami určenými na tvorbu grafických a multimediálnych aplikácií. Medzi možné technológie použiteľné pri tvorbe multimediálnej aplikácie tímového projektu patria aj tieto web3D technológie. Vo voľnom čase sa už niekoľko rokov venuje počítačovej grafike, hlavne modelovaniu statických trojrozmerných scén a tvorbe 3D animácií. Tieto skúsenosti môže výhodne uplatniť pri tvorbe animácií, ktoré budú súčasťou multimediálneho produktu tímového projektu.

Aktuálna rola: analytik, grafik, implementátor

Takže to sme my. Radi sme Vás spoznali.

Poznámka: ak by vás zaujímala aj naša slečna vedúca, navštívte ju na D203. Na fiitke. Ak tam bude.