Zápis č.3

Vypracoval Ivan Škovran Overil Andrej Fiflík
Miesto stretnutia DE-35 Čas stretnutia 4.11.2005 9:30 – 10:15
Prítomní Bc. Jozef Beňo
Bc. Martin Darula
Bc. Andrej Fiflík
Bc. Martin Komara
Bc. Jozef Kriška
Bc. Ivan Škovran
Pedagóg Mgr. Alena Kovárová (diaľkovo)

Téma stretnutia

Analýza a hrubý návrh.

Vyhodnotenie úloh

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Stav
2-1 Jozef Kriška Rozpracovať Fourierovu transformáciu pre rozsiahle signály Úloha dokončená
2-2 Martin Komara Pripraviť analýzu použitia rôznych technológií v projekte a zdôvodnenie výberu Prvá časť dokončená, druhá časť pokračuje
2-3 Martin Komara Analýza metodiky výučby hry na gitare Úloha dokončená
2-4 Jozef Beňo Vytvoriť šablónu dokumentov a harmonogram Úloha dokončená
2-5 Andrej Fiflík
Ivan Škovran
Doplniť funkčnú analýzu o use case model Úloha dokončená
2-6 Martin Darula Dokončenie web stránky nášho tímu Úloha dokončená, dopracovanie detailov

Priebeh stretnutia

Martin (Dotham) Darula predviedol na stretnutí vytvorenú web stránku. Jej formu aj obsah členovia tímu prezreli a schválili. Drobné výhrady boli k štruktúre hlavného menu, ktoré bude treba čiastočne prerobiť (kvôli prehľadnosti). Dotham do nasledujúceho stretnutia upraví štruktúru menu a doplní web stránku o ďalšie dodatočné informácie. Taktiež sa zapojí do písania dokumentácie k projektu.

Jozef (Jodik) Kriška krátko odprezentoval algoritmus Fourierovej transformácie pre rozsiahle signály. Konkrétne bola prezentácia zameraná na „oknové“ techniky analýzy signálov. Do ďalšieho stretnutia Jodik vypracuje analýzu rozpoznávacích techník (klasifikátor).

Martin (Scare) Komara na stretnutí prezentoval rôzne prístupy k výučbe hry na gitaru. Prezentoval dva spôsoby - prvý, ktorý začínal výučbou jednotlivých nôt a pokračoval cez výučbu jednotlivých akordov, a druhý, ktorý začína výučbou akordov a pokračuje cez tablatúry k notám. Scare prezentoval výhody aj nevýhody jednotlivých postupov. Jeho úlohou na ďalší týždeň bude vytvoriť prehľad akordov používaných pri hre na gitaru a analyzovať metodiku výučby hry na gitare.

Jozef Beňo vytvoril šablónu pre dokumentáciu, ktorú členovia tímu schválili a odobrili. Rovnako vypracoval aj harmonogram. Dohodli sme sa, že do ďalšieho týždňa bude Jozef vypracúvať dokumentáciu k analýze, zapracovaním už vytvorených dokumentov.

Andrej (Fuse) Fiflík a Ivan (Skajo) Škovran ostaným členom tímu odprezentovali vytvorené use case diagramy a doplnili funkčnú analýzu. Fuse sa okrem toho venoval návrhu dizajnu obrazoviek, vytvoril návrh pre avatara (interaktívneho pomocníka a sprievodcu programom). Do ďalšieho týždňa dopracuje návrh dizajnu obrazoviek. Skajo sa navyše venoval analýze animácie ruky a do ďalšieho týždňa si pripraví porovnanie možností pre vytvorenie animácií v programoch 3D Studio MAX a Macromedia Director.

Úlohy

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Termín Trvanie
3-1 Jozef Kriška Analýza rozpoznávacích techník (klasifikátor) 11.11.2005 1 týž.
3-2 Martin Komara Prehľad akordov používaných pri hre na gitaru (zdokumentovať) 11.11.2005 1 týž.
3-3 Martin Komara Analýza metodiky výučby hry na gitare 11.11.2005 1 týž.
3-4 Jozef Beňo Dokumentácia k analýze, zapracovanie vytvorených dokumentov do dokumentácie 11.11.2005 1 týž.
3-5 Andrej Fiflík Dopracovanie dizajnu obrazoviek, predbežný grafický návrh 11.11.2005 1 týž.
3-6 Ivan Škovran Analýza možností animácie v programoch 3D Studio MAX a Macromedia Director 11.11.2005 1 týž.
3-7 Martin Darula Dokončenie webstránky a dokumentácia k projektu 11.11.2005 1 týž.