Zápis č.17

Vypracoval Ivan Škovran Overil Jozef Kriška
Miesto stretnutia ŠDaJ Mladosť Čas stretnutia 26.4.2006 16:15 – 17:00
Prítomní

Bc. Martin Komara (Scare)
Bc. Ivan Škovran (Skajo)
Bc. Jozef Kriška (Jodik)

Pedagóg Mgr. Alena Kovárová

Téma stretnutia

Implementácia produktu.

Vyhodnotenie úloh

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Stav
10-1 Andrej Fiflík Tvorba animácie sprievodnej postavičky Úloha ukončená
10-3 Jozef Kriška Tvorba modulu Rozpoznávania zvuku Úloha ukončená
12-3 Ivan Škovran Modul hra (grafická úprava) Úloha ukončená
12-4 Martin Komara Modul výučba Úloha rozpracovaná
13-1 Jozef Beňo Modul Encyklopédia (naplnenie obsahu) Úloha rozpracovaná
14-1 Andrej Fiflík, Ivan Škovran, Martin Darula Finálny návrh používateľského rozhrania Úloha ukončená

Priebeh stretnutia

Stretnutie prebehlo mimo oficiálneho termínu stretnutí členov tímu. Stretnutie sa konalo na internáte Mladosť, pretože vytvorený produkt nebolo možné v krátkom čase nainštalovať a odprezentovať  v softvérovom štúdiu. Nakoľko sa na stretnutí len prezentoval doposiaľ vytvorený produkt, osobná účasť ostatných členov tímu nebola potrebná.

Jozef Kriška odprezentoval vytvorenú hru (bludisko), ktorá sa ovláda hraním na struny gitary. Hra fungovala bez vážnejších problémov, rozpoznávanie zahratej struny fungovalo pri dobre naladenej gitare na 100%. Pri väčšej hladine šume bola úroveň rozpoznania zahratej struny 98%.

Ivan Škovran predviedol finálne verzie animácií ruky, prevedené do formátu Flash. Pri tvorbe obsahu budú zahrnuté do modulu výučba.

Martin Komara odprezentoval už takmer hotovú implementáciu produktu, jednotlivých modulov ktoré vytvoril. Išlo najmä o moduly výučba, spevník, cvičenia a ladička. Prehrávanie zvuku v moduloch výučba a cvičenia nešlo na niektorých verziách WinXP, chyba však bola odstránená. Ladička fungovala spoľahlivo, bude však ešte potrebné posunúť cieľové frekvencie tónov.  Martin zároveň predviedol moduly (časti) vytvorené ostatnými členmi tímu (Jozef Beňo – encyklopédia, Martin Darula – Flash menu, ozvučenie úvodnej animácie, Andrej Fiflík – úvodná animácia).

 závere stretnutia sme sa dohodli, že Scare, ako „lead programmer“, pridelí do týždňa ostaným členom úlohy, ktoré súvisia s napĺňaním obsahu implementovaného produktu.

Úlohy

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Termín Trvanie
17-1 Martin Komara Dokončenie implementácia a testovanie 2.5.2006 1 týž.
17-2 Jozef Kriška
Ivan Škovran
Jozef Beňo
Andrej Fiflík
Martin Darula
Napĺňanie obsahu implementovaného produktu (úlohy bližšie špecifikuje Scare v priebehu budúceho týždňa) 9.5.2006 2 týž.