Zápis č.10

Vypracoval Martin Darula Overil Jozef Kriška
Miesto stretnutia #7s @ irc.nextra.sk Čas stretnutia 24.02.2006 10:00 – 11:30
Prítomní Bc. Jozef Beňo (Jožo)
Bc. Martin Darula (Dotham)
Bc. Andrej Fiflík (Fuse)
Bc. Martin Komara (Scare)
Bc. Jozef Kriška (Jodik)
Bc. Ivan Škovran (Skajo)
Pedagóg Mgr. Alena Kovárová

Téma stretnutia

Implementácia produktu.

Vyhodnotenie úloh

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Stav
6-2 Jozef Kriška Tvorba prototypu modulu Rozpoznávania zvuku Úloha dokončená
6-4 Martin Komara Tvorba prototypu modulu Komunikačné rozhranie, Navigácia a modulu Hra Úloha dokončená
6-5 Andrej Fiflík Tvorba grafického návrhu rozhrania Úloha dokončená
6-6 Ivan Škovran Tvorba animácie ruky Úloha dokončená
6-7 Martin Darula Grafický návrh rozhrania Úloha dokončená
6-8 Jozef Beňo Tvorba dokumentácie k riadeniu Úloha dokončená
9-1 Jozef Beňo Oboznámenie sa so softvérom pre plánovanie projektov v tíme a riadenie verzií dokumentov Úloha dokončená
9-2 Jozef Kriška Reakcia na posudok Úloha dokončená
9-3 Všetci Tvorba dokumentácie k prototypu Úloha dokončená

Priebeh stretnutia

  • Informovanie o novinkách v novom semestri
  • Určenie úloh a definovanie plánov

Na začiatku stretnutia slečna vedúca informovala tím o novinkách v nadchádzajúcom semestri, pripomenula dôležité termíny, ktoré bude potrebné splniť, zdôraznila, že bude dôležité definovať kritické časti systému, ktorých implementácia bude pre tím prioritná. Tento krok je veľmi dôležitý, lebo veľkou časťou hodnotenia je vraj tiež realistické definovanie cieľov a rozloženie práce a hodnotí sa nielen výsledok, ale i cesta k nemu. Podobne zdôraznila termíny 12. a 13. júna 2006, kedy by mali prebiehať prezentácie hotových produktov. Na záver musí byť všetko na webe – všetko, čo bolo vytvorené, kompletná dokumentácia, riadenie, a pod. Rovnako bolo spomenuté, že nie je dôležitý rozsah, prepracovanosť, široký rozsah produktu, prešpikovaná funkcionalita, ale významná je hlavne schopnosť produktu upútať a implementovaných častí fungovať bezchybne, na čo je nutné sa sústrediť. Bola vyslovená potreba na hlbšie prepracovanie plánu a návrh na zavedenie telesných trestov za jeho nesplnenie.

Skajo spomenul potenciálny problém s Flashom, kde výsledok exportu animácií bol hranatý. Pokúsi sa problém vyriešiť.

V diskusii padli návrhy na upravenie časti pridávania draftov na web stránke tak, aby mal každý svoje konto a aby sa zabránilo možnosti všetkých mazať všetky súbory. Nakoniec sa rozhodlo o testovacom spustení jedného zo systémov na správu projektov, ktoré vykonajú dotham a Jožo Beňo.

Rozhodovalo sa tiež o ďalšom rozdelení úloh a tvorbe plánov pre nadchádzajúci semester. Scare sa rozhodol vytvoriť podrobný plán komunikačného rozhrania pre ujasnenie nadchádzajúcich problémov a priorít. Skajo v spolupráci so Scarem bude pracovať na rozpracovaní plánu potrebných animácií pre konečnú verziu produktu. Skajo tiež začne intenzívne pracovať na vytváraní výsledných animácií.

Slečna vedúca vyslovila miernu požiadavku na čo najskoršie ukončenie plánovania a začiatok implementácie, väčšina tímu jej dokázala oponovať so znalosťami z predmetu Manažment v softvérovom inžinierstve, z ktorého si odniesli poznatok, že plánovania nie je nikdy dosť.

Fuse požiadal tím o poskytnutie voľných výpočtových prostriedkov na urýchlenie renderovania animácií a je otvorený ponukám dobrovoľníkov. Do najbližšieho stretnutia bude pracovať na animáciách a tvorbe podrobného plánu pre úspešné vytvorenie produktu.

Jodík oboznámil tím s problémami pri rozpoznávaní akordov, pričom výrazne odporučil nespoliehanie sa na rozpoznávanie akordov a radšej sa sústrediť na rozpoznávanie tónov. Naďalej bude pracovať na module rozpoznávania zvukov.

Tím sa rozišiel v priateľskom duchu.

Úlohy

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Termín Trvanie
10-1 Andrej Fiflík Tvorba animácie sprievodnej postavičky 28.02.2006 1 týž.
10-2 Ivan Škovran Tvorba animácie chytania akordov 28.02.2006 1 týž.
10-3 Jozef Kriška Tvorba modulu Rozpoznávania zvuku 28.02.2006 1 týž.
10-4 Martin Komara, Ivan Škovran, Andrej Fiflík Podrobný plán komunikačného rozhrania 28.02.2006 1 týž.
10-5 Martin Darula, Jozef Beňo Spustenie softvéru pre plánovanie projektov v tíme a riadenie verzií dokumentov 28.02.2006 1 týž.