Zápis č.1

Vypracoval Jozef Beňo Overil Martin Darula
Miesto stretnutia D203 Čas stretnutia 21.10.2005
9:45 – 11:30
Prítomní Bc. Jozef Beňo
Bc. Martin Darula
Bc. Andrej Fiflík
Bc. Martin Komara
Bc. Jozef Kriška
Bc. Ivan Škovran
Pedagóg Mgr. Alena Kovárová

Téma stretnutia

Definovanie úvodných úloh.

Vyhodnotenie úloh

-

Priebeh stretnutia

Jozef Kriška (Jodik) krátko odprezentoval algoritmy na Fourierovu transformáciu, ako rýchla FT a rekurzívna FT. Za najvhodnejšiu pre náš projekt považuje Radixovú metódu FT. Podrobnejšie ich opíše v dokumente, ktorý má byť vyhotovený do budúceho týždňa.

Ivan (Skajo) Škovran predviedol svoje 3D animácie, kde bol obraz synchronizovaný so zvukom. Do aplikácie plánujeme zaradiť okrem animácií ruky aj intrá, ktoré sa vytvoria v 3DS MAX.

Do nasledujúceho stretnutia by sa mala rozpracovať funkčná špecifikácia, pričom ako základ sa zoberie vypracovaná ponuka. V nej sme si za cieľovú skupinu používateľov vybrali deti, takže je tomu potrebné prispôsobiť ovládanie a vzhľad aplikácie. Pre rozhranie bol navrhnutý aj „pomocník“ - postavička, ktorá by mala mať podobnú úlohu ako „spinka“ z MS Wordu.

Podľa špecifikovaných funkcií sa ďalej vypracuje návrh obrazoviek a navigácie medzi nimi. Návrh tried bude dopracovaný neskôr.

Na stretnutí sa tiež diskutovalo o harmonograme prác a jednotlivých kontrolných bodoch projektu. Do prototypu je minimálne potrebné zapracovať obrazovky a tiež vyskúšať Fourierovu transformáciu. V najlepšom prípade by sa v letnom semestri už len dopĺňal obsah.

Mgr. Kovárová priniesla niekoľko učebníc hry na gitare a Martin (Scare) Komara spomenul svoje skúsenosti, keďže sa aktuálne učí hrať. Riešili sme problém, akú metodiku máme použiť pre výučbu - či máme začínať od jednotlivých tónov alebo ísť priamo od akordov.

Z dôvodu, že s aplikáciou majú pracovať deti, ktoré ešte nemusia vedieť čítať, sme sa rozhodli pre výučbu používať tablatúry namiesto nôt.

Martin (Scare) Komara opísal možné spojenie Flash a Delphi, ako i obmedzenia Flashu, kvôli ktorým nie je možné použiť na vývoj aplikácie len čisto Flash – napr. v ňom nie je možné vzorkovať zvuk. Navrhol také riešenie, že v aplikácii, vytvorenej v Delphi, sa otvorí okno s Flashom. Toto riešenie použil už v predchádzajúcich projektoch. Do budúceho stretnutia má ako úlohu vypracovať analýzu možností použitia jednotlivých technológií pri tvorbe aplikácie a aj náčrt jej architektúry. 

Web stránky tímu vytvorí a bude mať na starosti Martin (Dotham) Darula.

Úlohy

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Termín Trvanie
1-1 Jozef Kriška Vypracovať krátku prácu o Fourierovej transformácii a jej implementácii 28.10.2005 1 týž.
1-2 Martin Komara Pripraviť analýzu použitia rôznych technológii v projekte a zdôvodnenie výberu, hrubý návrh architektúry 28.10.2005 1 týž.
1-3 Martin Komara Analýza metodiky výučby hry na gitare 4.11.2005 2 týž.
1-4 Jozef Beňo Vypracovať dokument o súťaži Europrix, opísať víťazné projekty 28.10.2005 1 týž.
1-5 Andrej Fiflík
Ivan Škovran
Vypracovať úvodnú funkčnú špecifikáciu, úvodný návrh designu obrazoviek 28.10.2005 1 týž.
1-6 Martin Darula Návrh web stránky tímu, zhotovenie počiatočnej verzie 28.10.2005 1 týž.