Počítačová podpora cvičení v predmete "Strojovo orientované jazyky"

 

  Hlavný dôraz na realizáciu cvičení v predmete Strojovo orientované jazyky (SOJ) sa kladie na metodológiu tvorby a samotnú tvorbu programov na strojovej úrovni. V priebehu semestra študenti vypracúvajú nekoľko dielčich úloh a zložitejších zadaní, ktoré sa osobitne hodnotia. Cieľom je, aby každý študent pracoval samostatne, čo prináša práve do procesu hodnotenia istú náročnosť. Napr. ako podchytiť "kopírovanie" programov,
minimálne zmeny v už existujúcich programoch a pod. Celý problém je o to zložitejší, čím väčší počet študentov absolvuje predmet v určitom roku. 

Projekt sa zameriava na vytvorenie programového prostredia, ktoré podporí prácu pedagóga riešením aspoň časti problémov, ktoré sú spojené s
cvičeniami z predmetu SOJ. 

V tomto projekte úlohou pre tím bude: 
 

  • naštudovať základnú problematiku cvičení SOJ 
  • zistiť, na ktoré požiadavky je kladený dôraz pri tvorbe a hodnotení úloh v SOJ 
  • vhodne doplniť - rozšíriť množinu požiadaviek na systém 
  • navrhnúť funkčný systém 
  • implementovať navrhnutý systém. 

 
 Autor stránky : Radoslav Manzela