Názov témy

Inteligentný informačný systém zameraný na projektový manažment a automatizáciu procesu verejného obstarávania

Cieľ projektu

Základným globálnym cieľom projektu pre zimný semester je oboznámiť sa s vývojárskym prostredím BigRing dostatočne na to, aby sme boli schopní tvoriť inteligentný informačný systém na automatizáciu procesu verejného obstarávania pre verejnú sféru, pričom by mal byť tento systém prioritne zameraný na procesy verejného obstarávania, týkajúce sa Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.. S týmto hlavným cieľom je teda úzko spätá analýza a identifikácia procesu verejného obstarávania, ako aj dokumentov, ktoré vo verejnom obstarávaní figurujú.

      Ďalším cieľom projektu je vytvorenie automatizovaného crawlera, pomocou ktorého takéto dokumenty nadobudneme, spolu s navrhnutím podporného nástroja, ktorý nám automaticky poskytne základné informácie o dokumente. Za hlavný cieľ projektu v zimnom semestri pokladáme vytvorenie dôkladnej analýzy procesu verejného obstarávania a následné namodelovanie a tým pádom aj vytvorenie časti systému vo vývojárskom prostredí BigRing.