Názov témy

Inteligentný informačný systém zameraný na projektový manažment a automatizáciu procesu verejného obstarávania

Cieľ projektu

Základným globálnym cieľom projektu pre zimný semester je oboznámiť sa s vývojárskym prostredím BigRing dostatočne na to, aby sme boli schopní tvoriť inteligentný informačný systém na automatizáciu procesu verejného obstarávania pre verejnú sféru, pričom by mal byť tento systém prioritne zameraný na procesy verejného obstarávania, týkajúce sa Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.. S týmto hlavným cieľom je teda úzko spätá analýza a identifikácia procesu verejného obstarávania, ako aj dokumentov, ktoré vo verejnom obstarávaní figurujú.

      Ďalším cieľom projektu je vytvorenie automatizovaného crawlera, pomocou ktorého takéto dokumenty nadobudneme, spolu s navrhnutím podporného nástroja, ktorý nám automaticky poskytne základné informácie o dokumente. Za hlavný cieľ projektu v zimnom semestri pokladáme vytvorenie dôkladnej analýzy procesu verejného obstarávania a následné namodelovanie a tým pádom aj vytvorenie časti systému vo vývojárskom prostredí BigRing.

      Úsilie nášho tímu v letnom semestri venujeme primárne modelovaniu všetkých identifikovaných procesov vo verejnom obstarávaní tak, aby sme naplnili primárny cieľ projektu, ktorého výsledkom bude plne funkčný informačný systém sprevádzajúci strany zúčastnené v tomto procese celým jeho priebehom. Ďalším cieľom je umožniť účastníkom vo verejnom obstarávaní nahrávať dokumenty, ktoré sú podľa zákona povinní zverejňovať. Keďže ide o náročný proces, kladieme dôraz aj na vytvorenie jednoduchého používateľského rozhrania, ktorého dôležitou časťou budú prehľadné dashboardy.

      Množstvo času a úsilia venovaného zložitej analýze verejného obstarávania v zimnom semestri nás inšpirovalo k požiadavke na vytvorenie podporného nástroja pre parsovanie dokumentov (primárne zákonov) s cieľom čo do najväčšej miery automatizovať extrakciu dôležitých pojmov. Posledným cieľom nie je vytvoriť informačný systém pre verejné obstarávanie primárne určené pre Národnú Diaľničnú spoločnosť, a.s. tak, ako bolo pôvodne plánované, ale vytvoriť čo najgenerickejší systém umožňujúci obstarávať alebo uchádzať sa v akejkoľvek oblasti verejnej sféry.