Naša misia: Automatické testovanie v prostredí Internetu vecí

Cieľom projektu je návrh a realizácia systému pre automatické testovanie meracích zariadení v prostredí Internetu vecí (IoT). Tím na základe požiadaviek navrhne zariadenie s jednoduchým rozhraním, ktoré umožní integráciu do existujúceho frameworku pre automatické testovanie.

S čím pracujeme

Vedenie projektu

Card image cap

doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.

Vedúci tímu

Ing. Lukáš Ondriga

Product owner

Náš tím

Card image cap

Stanislav Širka

Scrum master

Card image cap

Igor Labát

Softvérový inžinier

Miroslav Sabo

Hardvérový inžinier

Tomáš Bujna

Webmaster

Card image cap

Rastislav Kováč

Requirements inžinier

Filip Starý

Softvérový inžinier

Marián Ján Franko

Robot framework master

Naši partneri a technológie s ktorými pracujeme:

                                        Priebeh projektu - Zimný semester

Šprint č. 1 - Intro

Identifikovanie zoznamu úloh nevyhnutných pre korektné splnenie požiadaviek zadania. Bodovanie jednotlivých úloh. Následne výber úloh do prvého šprintu. Úlohy boli vyberané na základe nadväznosti, priorít a dekomponované na časti, ktoré je možné zrealizovať v priebehu prvého šprintu a to s prihliadnutím na to že ide o prvý šprint.


Šprint č. 2 - Usain Bolt

Šprint sa nesie v duchu dokončovania úloh z predošlého šprintu. V prvom šprinte nebolo možné dokončiť všetky vybrané úlohy a preto sa tieto úlohy preniesli z určitej časti aj do druhého šprintu.

Šprint č. 3 - Run, run, run...

V 3. šprinte sa sústreďujeme na implementáciu jednotlivých častí IoT systému: 1. BeagleBone, 2. Robotframe work, 3. REST API. Pre jednotlivé časti sme definovali zodpovedné osoby a rozdelili sa do 3 tímov, podľa definovanej obťažnosti úloh.


Šprint č. 4 - Live or die

Úlohou 4. šprintu je integrácia jednotlivých častí systému, ktoré boli definované v 3. šprinte. Pričom po ukončení by malo byť možné odosielať jednoduché digitálne vstupy na vzdialené zariadenie ComoNeo.

Šprint č. 5 - HappyEnd

Tento šprint sa odlišoval od druhých šprintov, tým že bol časovo o polovicu kratší ako ostatné (trval jeden týždeň). Cieľom bolo dokončiť integráciu modulov systému a odprezentovať vlastníkovi produktu prvý funkčný prototyp systému pre digitálne signály. Zároveň pribudla úloha pre dokumentáciu na zimný semester a boli aj pridané rozpracované úlohy zo šprintu 4.


                                        Priebeh projektu - Letný semester

Šprint č. 6 - Start again

Všetko začína opäť znova. Našou úlohou je opätovné naštartovanie tímového ducha a spojenie síl. Pre tento semester nás čaká neľahká úloha a tou bude tentokrát vygenerovať analógový test pre náš IOTester. V tomto šprinte sme sa sústredili na dobré definovanie si úloh pre splnenie cieľov. Zároveň sme začali postupnou analýzou jednotlivých častí.


Šprint č. 7 - Analysis is important

Po prácnom definovaní jednotlivých úloh, ktoré vyplývajú z cieľovej požiadavky sme sa vrhli na ich vypracovávanie. Čiastočne bolo však ale ešte potrebné rozvinúť hlbšiu analýzu nakoľko oblasť v ktorej sme pracovali bola o niečo technicky zložitejšia ako časti na ktorých sme pracovali doposiaľ.

Šprint č. 8 - PRU is your friend!

Šprint 8 sa niesol v duchu opätovného boja s PRU (Programmable Real-time Unit). Našou úlohou bolo začať pomocou tejto jednotky komunikovať s SPI (Serial Peripheral Interface) zbernicou, ktorá následne dokáže generovať analógové signály. Našou úlohou je taktiež dátová komunikácia s PRU, pomocou ktoréj bude možné na PRU odoslať vstupné dáta pre test.


Šprint č. 9 - Two more steps

Tento šprint priniesol so sebou veľké nadšenie tímu, nakoľko prvýkrát dosiahli vygenerovať krivku cez REST API. Túto krivku bolo možné vidieť na zariadení ComoNeo, ale test nefungoval, nakoľko neboli zladené dáta. S Product Ownerom sa dohodlo prezentovanie riešenia v spoločnosti Kistler, obsah prezentácie a ladenie riešenia.

Šprint č. 10 - One more steps

Hlavným cieľom šprintu bolo ladenie riešenia pre prezentáciu v spoločnosti Kistler, prípravy prezentácie na “Demo Day” a plánovanie spísania finálnej dokumentácie.


Šprint č. 11 - Finish

Posledný šprint IoTester projektu bol významný tým, že sa prezentovalo prvé veľké prototyp riešenie pre spoločnosť Kistler, kde si mohli ich zamestnanci pozrieť výstup projektu, ako prebiehal projekt a zoznámiť s tímom. Dôležité pre ukončenie projektu je aj kvalitná dokumentácia, ktorú spoločnosť Kistler bude používať pre ďalší rozvoj produktu.

                                        Dokumenty

Názov Semester Dátum vytvorenia Typ dokumentu Odkaz
Finálna dokumentácia - letný semester Letný 10. 5. 2019 Riadenie tímu odkaz1.pdf
Finálna dokumentácia - letný semester Letný 10. 5. 2019 Inžinierske dielo odkaz2.pdf
Finálna dokumentácia - zimný semester Zimný 13. 12. 2018 Riadenie tímu odkaz3.pdf
Finálna dokumentácia - zimný semester Zimný 13. 12. 2018 Inžinierske dielo odkaz4.pdf
Priebežná správa v 9. týždni Zimný 21.11.2018 Riadenie tímu odkaz5.pdf
Priebežná správa v 9. týždni Zimný 21.11.2018 Inžinierske dielo odkaz6.pdf

                                        Metodiky

                                                                              Naše desatoro 

Názov Tvorca Odkaz
Metodika tvorby webstránky Tomáš Bujna odkaz1.pdf
Metodika manažmentu úloh Stanislav Širka odkaz2.pdf
Metodika správy Githubu Filip Starý a Ján Marian Franko odkaz3.pdf

                                        Zápisnica

                                                                              Zimný semester 

Názov Dátum Zapisovateľ Odkaz
Stretnutie č.1 24.09.2018 Miroslav Sabo odkaz1.pdf
Stretnutie č. 2 01.10.2018 Rastislav Kováč odkaz2.pdf
Stretnutie č. 3 08.10.2018 Tomáš Bujna odkaz3.pdf

Kontakt na nás:

Fakulta informatiky a informačných technológií
Ilkovičová 2, 84216 Bratislava 4

fiit.tp.tim15@gmail.com