Táto web stránka je určená tímovému projektu predmetu Tímový projekt na FIIT STU v akademickom roku 2010/2011. Témou projektu je Interaktívna vizualizácia grafových štruktúr v 3D priestore. Na stránkach nájdete informácie o členoch tímu, o samotnom projekte, jeho pláne a progrese.Náš tím nadväzuje na minuloročné projekty a dopĺňa vytvorený produkt.

Interaktívna vizualizácia grafových štruktúr v 3D priestore - zadanie:

Vedúci tímu: Ing. Peter Kapec


So zväčšujúcim sa množstvo informácií uchovávaných v digitálnom tvare rastie aj požiadavka na ich interaktívne zobrazovanie a pohodlné prehliadanie. Vizualizácia informácii sa snaží prezentovať rôzne typy abstraktných dát v grafickej podobe, čo má usnadniť ľahšie a rýchlejšie pochopenie skúmaných dát, prípadne pomôcť pri objavovaní skrytých vlastností a štruktúr. Informácie môžu byť reprezentované rôznymi typmi dát, pričom v súčastnosti sú veľmi často používané rôzne grafové štruktúry, ktoré umožňujú uchovávať vzťahy medzi informáciami. Grafové reprezentácie informácií nie sú doménovo/aplikačne závislé a preto ich vizualizácia môže priniesť zaujímavé zobrazenia napr. pri vizualizácii softvérových artefaktov. Cieľom projektu bude vytvorenie komplexného a modulárneho systému na vizualizáciu informácií reprezentovaných grafovými štruktúrami v 3D priestore, pričom sa bude pokračovať vo vývoji existujúceho systému pridávaním nových vlastností a funkcionality. Vytvorené riešenie bude zahŕňať interaktívne prehliadanie grafových štruktúr v 3D priestore, čo nie je triviálna úloha. Súčasťou riešenia bude aj návrh vhodnej reprezentácie grafových štruktúr a nástrojov pre prácu s nimi. Vytváraný systém bude univerzálne použiteľný, avšak bude primárne určený na vizualizáciu softvérových artefaktov získaných zo zdrojových kódov, dokumentácie a pod. Riešenie bude musieť zahŕňať nasledovné oblasti:

  • podpora štandardov pre uchovávanie grafov ako napr. GXL, GraphXML, GraphML
  • dátové úložisko pre uchovávanie grafových štruktúr
  • dopytovanie sa dátového úložiska, ktoré umožní vyhľadávanie a filtrovanie
  • interaktívna vizualizácia v 3D priestore
  • vizualizácia rozsiahlych grafov pomocou známych 3D vizualizačných algoritmov
  • podporu skriptovacích jazykov pre účely prototypovania
Pre riešenie projektu sú vhodné predchádzajúce skúsenosti z oblasti počítačovej grafiky, tvorby databáz a analýzy zdrojových kódov.