11.4.2010

Všetkých vás pozývame na IIT.SRC 2010, kde budeme v sekcii TPcup prezentovať naše doterajšie výsledky.

1.2.2010

V letnom semestri projekt pokračuje bez Alexandri Adamíkovej, ktorá upustila od pôsobenia na FIIT STU. Týmto jej želáme veľa úspechov v nadchádzajúcom štúdiu.

TrollEdit - the new way of editing!

Názov projektu:
Textový editor obohatený o grafické prvky

Vedúci tímu:
Ing. Peter Drahoš

Členovia tímu číslo 5:
Jakub Ukrop, Andrej Fogelton, Peter Ondruška, Martin Palo, Alexandra Adamíková, Ondrej Kallo

Naším cieľom je vytvorenie textového editora primárne orientovaného na úpravy zdrojových kódov, ktorý bude využívať grafické prvky na zjednodušenie a zefektívnenie práce programátora. Za kľúčový prínos považujeme to, že používateľ získa možnosť editovať kód na úrovni logických (a aj grafických) blokov namiesto jednotlivých príkazov. Do návrhu plánujeme zahrnúť hlavne presúvanie blokov systémom drag-and-drop, úpravu zobrazenia bloku (skrývanie, kompakcia, zmena farby) a prácu s hierarchiou blokov (napr. manipulujeme len s blokmi na úrovni procedúr). Zobrazovať by sme mohli aj ďalšie údaje, ako napríklad frekvenciu vykonávania jednotlivých častí algoritmov, kód volajúci vybraný blok alebo kód volaný z neho. Informácie slúžiace na debugovanie a podobne.

Zadanie: Textový editor obohatený o grafické prvky

Každý z nás používa textové editory pravidelne pri tvorbe zdrojového kódu programov, či na iné úpravy textových súborov. Grafický textový editor sa v princípe nelíši od čisto textového, ale zďaleka nevyužíva možnosti moderného grafického prostredia. Editory využívajúce grafické prvky sa zväčša obmedzujú na rich-text dokumenty a väčšina editorov určených na úpravu zdrojových kódov nevyužíva žiadne grafické prvky okrem jednoduchého zvýraznenia syntaxe farbou textu. Obohatením textu o grafické prvky možno získať lepší prehlaď o štruktúre programu a tak uľahčiť programátorovi jeho prácu.

Cieľom tohto projektu je vytvoriť jednoduchý multiplatformový textový editor, ktorý využije grafické prvky na zvýraznenie štruktúr textu pomocou grafických blokov, ktoré možno interaktívne manipulovať. Ďalšou motiváciou je podpora rich-text prvkov, ktoré by umožňovali písať dokumentáciu priamo do zdrojových súborov, a tak podporiť myšlienku dokumentačného programovania (literate programming) pána Donalda Knutha.

V rámci projektu bude potrebné:
© UFOPAK 2009. Design by Andrej Fogelton, posledná aktualizácia 12.12.2009.
XHTML 1.0