Robocup 2D • Nové stratégie

Úvod

Táto stránka vznikla v rámci predmetu Tvorba softvérového systému v tíme na fakulte informatiky a informačných technológií v Bratislave.

Témou nášho tímového projektu je simulovaný robotický futbal - RoboCup. V tomto projekte budeme rozširovať možnosti a vylepšovať správanie sa hráčov, vytvorených vo vlaňajších tímových projektoch. Využijeme existujúci zdrojový kód, dokumentáciu a aj vytvorené podporné aplikácie. Zachová sa modularita (prípadne sa zlepší) a tým aj rozširovateľnosť hráča.

Čo nás čaká v zimnom semestri 2008/2009

Zimný semester je vyhradený na oboznámenie sa s celým prostredím, najmä existujúcimi hráčmi a návrhu a prototypovej realizácii jeho vylepšení. Očakáva sa najmä návrh nových prístupov a stratégií vo všetkých už spomenutých oblastiach. Vybrané prístupy sa overia vytvorením jedného alebo viacerých prototypových rozšírení existujúceho kódu. Dôležitou súčasťou bude vytvorenie plánu implementácie a overovania nových stratégií v nasledovnom semestri.

Čo nás čaká v letnom semestri 2008/2009

V letnom semestri nás čaká realizácia navrhnutých prístupov a stratégií a ich overovanie. Produkt by mal byť dohotovený v deviatom až desiatom týždni semestra, potom je potrebné venovať sa ladeniu a optimalizácii hráča na súťaž, ktorej výsledky sú súčasťou celkového hodnotenia tohto projektu.