Domovká stránka
Home News About Links Files Links
  1. Úvod
  2. Zadanie

Úvod

Táto stránka vznikla ako súčasť predmetu Tvorba softvérového predmetu v týme. Jej účelom je pravidelne a aktuálne informovať o postupe prác prebiehajúcich na projekte a poskytovať informácie o dosiahnutých výsledkoch. ------------------------------------

Zadanie

Vedúci tímu: Ing. Ivan Polášek, PhD.

Vo vlne záujmu o znalostnú spoločnosť a znalostnú ekonomiku vznikajú aj zaujímavé štúdie a návrhy projektov znalostného riadenia projektov alebo celých spoločností. Zatiaľ však chýbajú adekvátne prostriedky a nástroje na ich vývoj, pretože aj moduly takých systémov ako je SAP potrebujú doprogramovanie a parametrizáciu pre potreby používateľa. Preto aj naďalej zostáva cieľom vyvíjať prostriedky pre efektívne spracovanie znalostí, ich deskripciu, relácie k ostatným znalostiam a doménam, ako aj procedúry, obsahujúce znalosť, alebo aplikáciu znalostí aj s prihliadnutím na neurčitosť.

Úlohou tímu bude pokračovať v tvorbe modulu znalostného manažmentu do produktu Gratex Knowledge Office pomocou technológie .NET a vytvoriť dynamický sémantický model, ktorý by napomohol pri tvorbe nových dokumentov (zdrojových kódov, dokumentácií a manuálov a pod.) pomocou získaných znalostí. Predchádzajúci tím využil vyhľadávací systém LUCENE a jednoduché prostredie pre vývoj OO pravidlových expertných systémov CLIPS. Vytvoril aj plugin do MS Word.

Základné požiadavky a kritériá, ktoré by mal produkt spĺňať:

  • ukladanie znalostí ako poznatkov a skúseností expertov pomocou grafického rozhrania manuálne alebo automatizovane do centrálne riadenej bázy znalostí a informácií
  • deskripcia v rôznych formách a štruktúrach - štruktúrované informácie v dynamickej forme (XML, rámce)
  • manipulácia so znalosťami, ich indexovanie a vyhľadávanie, reprezentácia znalostí, uchovávanie a vyhľadávanie dokumentov
  • previazanosť informačných aktív v čase (podpora verzií), v informačnom priestore (krížové referencovanie entít), v hierarchii (podpora viacerých stromových štruktúr)
  • akceptácia cudzích informačných entít (prílohy, full index)
  • komunikácia s produktmi tretích strán (aj ich prostredníctvom)
  • osobitný prístup k informáciám pre jednotlivca (user defined views/queries)

Aplikácia by mala dovoliť komunikáciu medzi používateľmi a preto bude pracovať v počítačovej sieti vo forme klient-server (N-Tier architektúra: DB - workflow server - web server - client), ponúkajúc webové služby a komunikáciu nad protokolom HTTP, XML. Dáta budú ukladané do štandardnej relačnej bázy dát, ktorá bude obsahovať objektovú a znalostnú paradigmu v aplikačnej medzivrstve.

spodok