Úvodná stránka  
Tuesday, 20 May 2008
Oznamy
ALUMNI
Informačný systém pre komunikáciu s absolventmi

 

Počet tímov: 2

Vedúci tímu: doc. Ing. Jana Minárová, PhD.,

prom. mat. Ľubica Hanulová

Užitočné predmety: Pokročilé databázové technológie,

Manažment v softvérovom inžinierstve

 

Naša FIIT má záujem vhodnou formou prezentovať verejnosti svojich absolventov. Zároveň by fakulta rada udržiavala s absolventmi neformálny odborný kontakt pomocou webu, a tiež by rada poskytla svojim absolventom rámec na neformálnu odbornú a spoločenskú komunikáciu medzi nimi navzájom. Zámerom projektu je vytvoriť informačný systém, ktorý bude plniť uvedené úlohy.

 

Ciele systému:

 • Prezentovať základné informácie o absolventoch verejnosti.
  Znamená to zabezpečiť vytvorenie a udržiavanie databázy absolventov a vhodne prezentovať základné informácie o jednotlivcovi verejnosti na webe bez obmedzenia prístupu. Predpokladáme stručnú informáciu o absolventovi, kedy študoval, absolvoval, jeho špecializácia, o téme jeho bakalárskej, prípadne diplomovej práce, prípadne abstrakt práce. Tu by bolo vítané rozšíriť prezentáciu o grafické vyjadrenie zamestnanosti a odbornosti absolventov z rôznych hľadísk, pokiaľ dokážeme od nich získať k tomu potrebné údaje.

 • Sprostredkovať fakulte získavanie aktuálnych informácií o absolventoch v praxi.
  Ide o aktualizáciu kontaktu, zamestnania, profesijného vývoja, odborného zamerania, oblasti, v ktorej je aktívny, sfér odborného záujmu a pod., tie, ktoré poskytne sám absolvent. Táto oblasť je veľmi citlivá, vyžaduje záujem o kontakt z oboch strán a je podmienená prísnou ochranou údajov s vhodne zorganizovaným autorizovaným prístupom. Je to dôležitá, pre fakultu užitočná úloha, treba ju uvažovať.

 • Umožniť absolventom vzájomnú komunikáciu.
  Má to byť jednoduchá a bezpečná komunikácia v informatickej komunite chránená starostlivo navrhnutými prístupovými právami pre skupiny autorizovaných účastníkov. Má slúžiť na neformálnu výmenu informácií v komunite kolegov, rovesníkov, odborníkov z praxe, ktoré komunite poskytne sám účastník. Okrem sprostredkovania kontaktu môže byť úlohou tejto časti systému informovať záujemcov o odborných aktivitách komunity, poskytnúť pre ne priestor – fórum, prípadne ďalšie vhodné činnosti.


Dôležité požiadavky:

 • zachovanie bezpečného prístupu k informáciám

 • jednoduché rozhranie

 • systém bez ďalších hardvérových nárokov

 • jednoduchá a bezpečná komunikácia medzi všetkými používateľmi systému

 • modularita a rozšíriteľnosť

 • škálovateľnosť

 • rozhranie pre získavanie štatistických dát pre fakultu

 • import základných údajov z fakultných IS

 • export do súboru, možnosť umiestniť vybrané údaje ako prezentáciu o absolventoch na pamäťové médiá

 • nasadenie do skúšobnej prevádzky v marci 2008

Projekt riešili vlaňajšie tímy č.15 a 18, každému z nich sa podarilo vytvoriť vhodný základ systému. Viac informácií o ich postupoch a dosiahnutých výsledkoch riešenia nájdete na webových stránkach:

V tomto akademickom roku treba vytvorené systémy analyzovať, zhodnotiť stav, urobiť výber, rozšíriť vybraný systém o novú požadovanú funkčnosť a dotvoriť ho tak, aby ho tohoroční absolventi už mohli používať.

  

 

Motivácia

 

 

Kto si?“

Našou víziou je, aby v prípade, ak takúto otázku dostane absolvent FIIT STU, mohol dotyčného s hrdosťou odkázať na portál absolventov fakulty. Tento portál bude oficiálnou prezentáciou absolventov našej fakulty. Absolvent sa bude môcť pomocou neho prezentovať komukoľvek, typicky zamestnávateľom. Miesto tu totiž automaticky dostanú iba absolventi FIIT. Našou motiváciou je, aby bol systém s uplatnením tejto predostretej vízie aktívny už počas nášho štúdia, nakoľko vyššie spomenuté výhody by uvítali pravdepodobne všetci študenti, nielen členovia nášho tímu.


Ďalšiu veľkú časť našej motivácie tvorí snaha o to, aby tento portál slúžil aj na nadväzovanie, či udržiavanie kontaktov po opustení brán našej univerzity. Veľká časť absolventov bude pracovať mimo Slovenska, vo svete. Nami navrhnutý portál im pomôže udržiavať kontakty so svojimi spolužiakmi aj po dlhšom čase, nezávisle na geografickej polohe.


Dúfame, že okolo tohto portálu sa vytvorí silná odborná komunita našich absolventov, v ktorej bude prebiehať aktívna diskusia na aktuálne problémy. Veríme, že týmto svojím projektom prispejeme k zvýšeniu hodnoty webového sídla našej fakulty, a že sa stane vzorom pre iné fakulty a univerzity na Slovensku.

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside