Plán projektu na obdobie 17.11.2006 až 19.12.2006:

 

ID

Opis

Začiatok

Predpokladaný koniec

Zodpovedná osoba

Úloha

Činnosť

Michal Dobiš

Vladimír Hlaváček

Linh Hoang Xuan

Michal Jajcaj

Dušan Lamoš

P1

 

Posudok projektovej dokumentácie tímu č.10

16.11.2006

24.11.2006

 

 

 

 

 

1

Preštudovanie projekt. dokumentácie

16.11.2006

18.11.2006

x

x

x

x

x

2

Vytvorenie kostry posudku a preberacieho protokolu

17.11.2006

18.11.2006

 

 

 

 

x

3

Vytvorenie prvej verzie posudku

19.11.2006

22.11.2006

 

 

 

 

x

4

Dokončenie a odovzdanie posudku

22.11.2006

24.11.2006

x

x

x

x

x

P2

 

Spracovanie obrazu

 

 

 

 

 

 

 

1

Integrácia získavania obrazu z web kamery do aktuálnej verzie modulu VideoSource

18.11.2006

21.11.2006

x

 

x

 

 

2

Doplnenie rozpoznávania o funkcie na zisťovanie okrajov oblastí

22.11.2006

28.11.2006

x

 

 

 

 

3

Nahradenie funkcií určovania smeru pohľadu používateľa nanovo prepočítanými rovnicami

22.11.2006

28.11.2006

x

 

 

 

 

4

Prepracovanie zisťovania vrcholov štvoruholníka

28.11.2006

5.11.2006

x

 

 

 

 

5

Testovanie presnosti určovania smeru v prírode

5.11.2006

12.11.2006

x

 

 

 

 

P3

 

Hľadanie hviezdy

 

 

 

 

 

 

 

1

Overenie prepočtu azimutu a výšky na hvezdárske súradnice, spresnenie konštánt

18.11.2006

28.11.2006

 

x

 

 

 

2

Návrh algoritmu výberu najbližšej hviezdy k daným súradniciam

21.11.2006

28.11.2006

 

x

 

 

 

3

Implementácia algoritmu hľadania najbližšej hviezdy

28.11.2006

5.11.2006

 

x

 

 

 

4

Štúdium určovania pozície planét, návrh algoritmu

5.11.2006

12.11.2006

 

x

 

 

 

P4

 

Hlasové ovládanie

 

 

 

 

 

 

 

 

Štúdium algoritmov rozpoznávania hlasu

18.11.2006

28.11.2006

 

 

 

x

 

 

Návrh a implementácia porovnávania zvukových sekvencií

28.11.2006

5.11.2006

 

 

 

x

 

 

Implementácia a testovanie prototypu schopného rozpoznať dopredu známu množinu hlasových povelov na tichom pozadí

5.11.2006

12.11.2006

 

 

 

x

 

P5

 

Údaje o hviezdach, planétach a súhvezdiach a ich prezentácia

 

 

 

 

 

 

 

1

Fyzický model zdieľaných údajov na serveri

18.11.2006

21.11.2006

 

 

x

 

 

2

Návrh lokálneho úložiska multimediálnych a textových informácií

21.11.2006

28.11.2006

 

 

x

 

 

3

Filtrovanie HTML a prezentácia pomocou syntézy reči

28.11.2006

5.11.2006

 

 

x

 

 

4

Návrh a implementácia grafického používateľského rozhrania desktopovej časti aplikácie

25.11.2006

5.11.2006

 

 

 

 

x

5

Vytvorenie základnej množiny dát použiteľnej na prezentáciu prototypu

5.11.2006

12.11.2006

 

 

 

 

x

6

Návrh a implementácia doplnku GUI o možnosť prehrávania zvukových sekvencií

5.11.2006

12.11.2006

 

 

x

 

x

P6

 

Prezentácia prototypu, používateľská príručka a web

 

 

 

 

 

 

 

1

Priebežná aktualizácia webovej stránky tímu

16.11.2006

21.12.2006

 

x

 

 

 

2

Vytvorenie kostry používateľskej dokumentácie a tvorba jej prvej verzie

5.11.2006

12.11.2006

 

 

 

 

x

3

Dokončenie projektovej dokumentácie

12.11.2006

15.12.2006

x

x

x

x

x

4

Vytvorenie prvej verzie PowerPointovej prezentácie

15.11.2006

18.11.2006

x

x

x

x

x

5

Prezentácia prototypu

18.11.2006

21.11.2006

x

x

x

x

x

 

 

Plán projektu na letný semester:

ID

Opis

Začiatok

Predpokladaný koniec

Zodpovedná osoba

Úloha

Činnosť

Michal Dobiš

Vladimír Hlaváček

Linh Hoang Xuan

Michal Jajcaj

Dušan Lamoš

L1

 

Posudok prototypu systému tímu č.10

19.12.2006

8.2.2007

 

 

 

 

 

1

Vypočutie prezentácie a spravenie poznámok

19.12.2006

20.12.2006

x

x

x

x

x

3

Vytvorenie prvej verzie posudku

20.12.2006

20.1.2007

 

 

 

 

x

4

Dokončenie a odovzdanie posudku

15.1.2007

 8.2.2007

x

x

x

x

x

L2

 

Kurzor myši

 

 

 

 

 

 

 

1

Overenie rozpoznania 4-uholníka, prípadné opravy

15.1.2007

20.1.2007

x

 

 

 

 

2

Projektívne zobrazenie do 4-uholníka

21.1.2007

19.2.2007

x

 

 

 

 

3

Testovanie pohybu kurzorom myši

20.2.2007

26.2.2007

x

 

 

 

 

L3

 

Hľadanie hviezd

 

 

 

 

 

 

 

1

Prepočet súradníc planét

15.1.2007

19.2.2007

 

x

 

 

 

2

Prepočet súradníc hviezdokôp

15.1.2007

19.2.2007

 

x

 

 

 

3

Test prototypu v prírode

20.2.2007

26.2.2007

x

x

 

 

 

L4

 

Hlasové ovládanie

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorkovanie zvukových sekvencií

15.1.2007

1.2.2007

 

 

 

x

 

 

Porovnávanie zvukových sekvencií keď je známy začiatok

1.2.2007

12.2.2007

 

 

 

x

 

 

Rozpoznávanie prednahraných zvukov

13.2.2007

26.2.2006

 

 

 

x

 

L5

 

GUI desktopovej aplikácie

 

 

 

 

 

 

 

1

Základné GUI aplikácie, definovanie častí

15.1.2007

1.2.2007

 

 

 

 

x

2

Aktuálny výrez oblohy

1.2.2007

26.2.2007

 

 

 

 

x

3

Výber polohy na zemeguli

1.2.2007

12.3.2007

x

 

 

 

 

4

Prezentácia dát z databázy

26.2.2007

12.3.2007

 

 

 

 

x

5

3D prezentácia planét

12.3.2007

16.4.2007

x

 

 

 

x

L6

 

Databáza a web

 

 

 

 

 

 

 

1

Tvorba zdieľanej databázy – základná verzia

15.1.2007

26.2.2007

 

 

x

 

 

2

Zdieľaná databáza na serveri

26.2.2007

12.3.2007

 

 

x

 

 

3

Webová služba pre prístup k databáze

26.2.2007

12.3.2007

 

 

 

x

 

4

icStarWiki webový portál

12.3.2007

16.4.2007

 

x

x

x

 

L7

 

Intergrácia, web a prezentácia systému

 

 

 

 

 

 

 

1

Priebežná aktualizácia webovej stránky tímu

21.12.2006

14.5.2007

 

x

 

 

 

2

Napĺňanie vzorovými údajmi

1.4.2007

2.5.2007

 

 

x

 

x

3

Integrácia a testovanie

17.4.2007

2.5.2007

x

x

x

x

x

4

Dokumentácia implementácie produktu

17.4.2007

2.5.2007

x

x

x

x

x

5

Používanie systému a údržba

2.5.2007

11.5.2007

x

x

x

x

 

6

Natáčanie prezentačného videa

2.5.2007

8.5.2007

x

x

x

x

x

7

Zostrihanie prezentačného videa

8.5.2007

14.5.2007

 

 

 

x

x

8

Kompletizácia dokumentácie

11.5.2007

14.5.2007

 

 

 

 

x

9

Vytvorenie prvej verzie PowerPointovej prezentácie

11.5.2007

14.5.2007

x

x

 

 

 

10

Prezentácia

11.5.2007

14.5.2007

x

x

x

x

x