Náš tím

Všetci členovia tímu Hydra sú študentmi prvého ročníka inžinierskeho štúdia Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. V predchádzajúcom roku úspešne ukončili štvorročné bakalárske štúdium v odbore Informatika, zameranie Softvérové inžinierstvo na STU v Bratislave. V priebehu štúdia sa či už samostatne alebo spoločne zúčastňovali na riešení projektov z oblasti informačných technológií. Teoretické vedomosti a zručnosti získavané v škole ako aj usilovným samostatným štúdiom uplatňovali pri riešení rôznorodých projektov v rámci vyučovacieho procesu, v zamestnaní alebo záujmových organizáciách.

Členovia tímu sa poznajú a spolupracovali pri riešení projektov rôzneho charakteru vo vyučovacom procese. Ich úsilie a vzájomná spolupráca bola pozitívne hodnotená zo strany pedagógov a kolegov. Záujmy niektorých členov tímu sa stretli aj mimo štúdia, v študentskom klube KMIT, kde sa zaoberajú riešením problémov z oblasti IT a zdokonaľujú svoje znalosti výmenou vedomostí.

Keďže záujmy a skúsenosti členov tímu sú rôznorodé, ďalej sú predstavení členovia jednotlivo so zreteľom na ich schopnosti a skúsenosti v riešení problémov a úloh v oblasti informačných technológií. Kumuláciou osobností s rozdielnym zameraním a záujmami vzniká tím so širokým intelektuálnym záberom a kapacitou riešiť problémy z rôznych oblastí IT použitím rozličných technológií.

 • Bc. Daniel Brnák - analytik, návrhár
  Absolvoval gymnázium v Leviciach a úspešne ukončil bakalárske štúdium na FIIT STU v odbore informatika. Už viac ako 2 roky sa profesionálne venuje administrácii systémov Linux a Solaris, má rozsiahle znalosti z oblasti počítačových sietí, sieťovej bezpečnosti (netfilter, honeypot), databázových systémov (Oracle, MySQL, PostgreSQL) a aplikačných serverov (web, mail, dns, antivirus, antispam). Prácu v tíme si osvojil pri projektoch firmy ISDDplus v spolupráci s Orange Slovensko. Ovláda programovacie jazyky C/C++, Perl, PHP, PL/SQL, Lisp, značkovacie jazyky XML, HTML a tvorbu kaskádových štýlov CSS. Vo voľnom čase sa venuje chovu polynómov.
 • Bc. Michal Holečka - databázový expert
  Úspešne absolvoval bakalárske štúdium na FIIT STU. Počas štúdia nadobudol skúsenosti z programovacích jazykov C/C++, knižnicou MFC. Venoval sa tiež tvorbe webových prezentácií v jazykoch HTML/CSS. Jeho zameraním sú hlavne databázové technológie. Má skúsenosti so súčastnými databázovými systémami MySQL, MS-SQL(T-SQL), Oracle(PL/SQL) a najmä PostgreSQL v spojení s pgPL/SQL. Témou jeho záverečnej práce bola problematika vyhľadávania a dolovania dát v databázach. Praktické skúsenosti získal vo firme Accenture, kde sa podieľa na vývoji a údržbe aplikácií v programovacom jazyku ABAP na platforme SAP. Momentálne sa venuje štúdiu technológií OLAP, budovania dátových skladov a dolovania dát. Môžete ho stretnúť na hlavnej stanici, ako predáva časopis Nota Bene.
 • Bc. Peter Mihalik - web administrátor, grafik
  Úspešne absolvoval bakalárske štúdium na FIIT STU, odbor Informatika, špecializácia Softvérové inžinierstvo. Ovláda programovacie jazyky C/C++/C#, Pascal, Php, Python, Java, JavaScript, má prax v používaní technológií HTML, SQL, COM, MFC, .NET. Behom štúdia tiež získal bohaté skúsenosti s vývojom aplikácií pre OS Windows v prostredí Visual C++ a vývojom databázových aplikácií s rozhraním pre web (MySQL, PostgreSQL). Medzi jeho záujmy tiež patria počítačová grafika a OS LINUX. V záverečnom projekte sa venoval problematike projekčnej virtuálnej reality typu CAVE. V súčasnosti sa orientuje na analýzu a návrh softvérových systémov a hlbšiemu štúdiu jazyka UML. Rád okopáva mrkvu.
 • Bc. Juraj Pavlovič - integrátor dokumentácie
  Je absolventom bakalárskeho štúdia STU v odbore Informatika, zameranie Softvérové inžinierstvo. V súčasnosti pokračuje v inžinierskom štúdiu. Počas štúdia nadobudol skúsenosti s analýzou, návrhom a vývojom aplikácií pre Windows v jazyku C++ použitím knižnice MFC. V rámci záverečného projektu riešil problematiku zberu a vyhodnocovania informácií prostredníctvom internetu, kde využil svoje znalosti jazyka PHP a databázového systému MySQL. Vedomosti z vývoja webových aplikácií a skúsenosti s prácou v tíme si rozšíril aj na študentskej praxi v zahraničí. Zaoberá sa aj vývojom webových prezentácií použitím technológií HTML, XML, JavaScript, PHP a analyzovaním a návrhu systémov použitím jazyka UML.
 • Bc. Michal Petrov - analytik vývojár
  Absolvoval bakalárske štúdium na FIIT STU, odbor Informatika, špecializácia Softvérové inžinierstvo. V súčasnosti pokračuje v štúdiu Softvérového inžinierstva na inžinierskom štúdiu. Má skúsenosti s administráciou systémov na platforme MS Windows aj Linux. Profesionálne sa venuje vývoju aplikácii s využitim C++ a Java. Posledné dva roky pracuje ako Java Developer vo firme CCS, kde je členom tímu, ktorý ma na starosti vývoj a údržbu intranetového portálu firmy. Pri svoje práci nadobudol skúsenosti s vývojovým prostredím Borland Java Builder
 • Bc. Peter Ružička - vedúci tímu
  Ukončil bakalárske štúdium na FIIT STU v odbore Informatika so zameraním na Softvérové inžinierstvo. V dnešnej dobe prehlbuje svoje vedomosti na inžinierskom stupni štúdia. Počas bakalárskeho štúdia sa zameral na osvojenie si princípov objektovo orientovaného programovania v jazykoch C++ a Java, o ktorom riešil i záverečný projekt. Orientoval sa na platformu MS Windows. Má značné vedomosti i z prostredia webových aplikácií použitím technológií PHP, HTML, XML a JavaScript. Medzi databázovými technológiami sa orientuje na MySQL. V dnešnej dobe sa venuje programovaciemu jazyku Java a operačnému systému Linux.