Plán projektu

Zimný semester

Štvrtý týždeň

 • dialóg so zákazníkom s cieľom získať podrobné informácie o aktuálnom stave

Piaty týždeň

 • analýza priebehu prijímacieho konania
 • rozdelenie úloh v tíme
 • analýza existujúcich systémov, knižníc a hardvérových prostriedkov
 • vytvorenie kostry web stránky tímu

Šiesty týždeň

 • prezentácia možností zákazníkovi
 • kompletizácia analýzy problému
 • špecifikácia funkcionálnych požiadaviek + diagram použitia
 • analýza možnosti importu informácií z vytváraného systému do existujúceho systému evidujúceho študentov
 • návrh dátového modelu na logickej úrovni
 • ukončenie vývoja web stránky tímu

Siedmy týždeň

 • schválenie špecifikácie zákazníkom
 • scenáre použitia
 • návrh objektového modelu
 • aktualizácia špecifikácie na základe pripomienok zákazníka a jej kompletizácia
 • aktualizácia dátového modelu na základe pripomienok zákazníka
 • hrubý návrh (návrh architektúry systému)

Osmy týždeň

 • transformácia dátového modelu z logickej úrovne do úrovne fyzickej
 • kompletizácia hrubého návrhu
 • odovzdanie finálnej podoby dokumentácie v kapitolách: analýza problému, špecifikácie požiadaviek riešenia, hrubý návrh
 • analýza možností riešenia databázy

Deviaty týždeň

 • vypracovanie posudku k fázam analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu prideleného tímu
 • vytvorenie prototypov používateľského rozhrania (obrazovky)
 • návrh implementácie databázy + začiatok implementácie

Desiaty týždeň

 • prijatie, zhodnotenie posudku a následné úpravy dokumentácie
 • implementácia jadra aplikácie

Jedenásty týždeň

 • prepojenie databázy a jadra aplikácie (prototypu)
 • používateľská príručka k prototypu
 • kompletizácia dokumentácie

Dvanásty týždeň

 • prehodnotenie stavu projektu so zákazníkom + úpravy
 • finalizácia nedokončených úloh
 • odovzdanie projektovej dokumentácie a prototypu + prezentácia


Letný semester

21.1.2005

 • odovzdanie posudku prototypu tímu číslo 10

prvý týždeň

 • zhodnotenie výsledkov ZS
 • prepracovanie používateľských rozhraní do jazyka Java
 • plán na LS
 • prehodnotenie rolí členov tímu
 • implementácia rozoznávania krížikov

druhý, tretí týždeň

 • podrobný návrh
 • dokončenie rozpoznávacieho modulu
 • implementácia výstupov v pdf formáte
 • import údajov zo STUD-Apu

štvrtý, piaty týždeň

 • zhodnotenie výstupov v pdf formáte a ich korekcia
 • plán overenia výsledku
 • dokončenie podrobného návrhu
 • spájanie modulov
 • plán integrácie
 • používateľská príručka ku skenovaniu a rozpoznávaciemu modulu

šiesty, siedmy týždeň

 • zhodnotenie a aktualizácia plánu integrácie
 • zakomponovanie zmien do dokumentácie
 • zhodnotenie a dokončenie plánu integrácie
 • zhodnotenie a dokončenie používateľskej príručky ku skenovaniu a rozpoznávaciemu modulu
 • export údajov do STUD-APu
 • overovanie výsledku

ôsmy týždeň

 • postupná integrácia
 • overovanie výsledku
 • dokumentácia k implementácii

deviaty týždeň

 • implementácia
 • postupná integrácia
 • overovanie výsledku
 • tvorba dokumentácie

desiaty týždeň

 • odovzdanie produktu do 21.4. 2005 (štvrtok), 13.00
 • odovzdanie dokumentácie k produktu; potrebnej k používaniu produktu

jedenásty týždeň

 • používanie produktu
 • údržba
 • kompletizácia dokumentácie

dvanásty týždeň

 • používanie produktu
 • údržba
 • kompletizácia dokumentácie

trinásty týždeň

 • používanie produktu
 • údržba
 • kompletizácia dokumentácie

štrnásty týždeň

 • 16.5. 2005 (pondelok), 13.00 odovzdanie celkového výsledku projektu (upravený produkt + dokumentácia)