Elektronická prihláška na štúdium - vyhodnocovanie prijímacej skúšky

Vedúci projektu: Ing. J.Kuruc

Pre prijímanie študentov na akademický rok 2004/2005 použila naša fakulta prvýkrát systém elektronickej prihlášky. Ide o web-aplikáciu, ktorej cieľom je zefektívniť komunikáciu medzi uchádzačom a fakultou, ako aj poskytnúť uchádzačovi dôležitú spätnú väzbu. Uchádzači si tak prostredníctvom webu podávajú prihlášky na štúdium, ktoré sú potom ďalej spracovávané.

Súčasťou prijímacieho konania je vyhodnotenie písomnej prijímacej skúšky, ktoré je vzhľadom na veľký počet uchádzačov vhodné čo najviac zautomatizovať. Analyzujte súčasný spôsob vstupu a vyhodnocovania testov. Cieľom projektu je vytvoriť efektívny, pokiaľ možno čo najviac automatizovaný systém spracovania testových odpovedí. Pri jeho návrhu zohľadnite tieto ohraničenia:

  • obmedzený čas na spracovanie testov,
  • dosiahnutie akceptovateľnej chybovosti pri spracovaní testov,
  • dostupné ľudské zdroje,
  • dostupné technické prostriedky.

Vytvorený systém by mal spolupracovať s existujúcim systémom elektronickej prihlášky.