optimalizované pre:
   Microsoft IE 4.0
   Netscape 4.6


Podpora rozhodovania pri stanovovaní EMG diagnózy

Určovanie diagnózy pacientov pomocou EMG (elektromyografia) je náročný proces. Cieľom projektu je analyzovať proces stanovovania diagnózy z pohľadu informatiky. Treba sa zamerať najmä na údaje, ktoré sa pri EMG vyšetrení získavajú a následne spracúvajú. Vychádza sa z existujúceho softvérového systému na zber údajov z EMG vyšetrenia (tento je k dispozícii aj so zdrojovými textami programov v Turbo Pascale). Na základe analýzy problému a existujúceho softvérového systému treba navrhnúť softvérový prostriedok, ktorý podporí rozhodovanie v súvislosti so stanovovaním diagnózy pacientov pri EMG vyšetrení.
Dôraz sa kladie najmä na
  • návrh architektúry systému, ktorý umožní výmenu údajov o EMG vyšetrení medzi geograficky distribuovanými lekárskymi pracoviskami,
  • návrh vhodného formátu uloženia týchto údajov
  • návrh funkcií na prácu s údajmi o EMG vyšetrení (vkladanie, modifikácia, vyhľadávanie, vyhodnotenie, porovnávanie a pod.).
Návrh musí zohľadnovať ECCO formát EMG údajov, ktorý sa v súčasnosti používa (existuje k nemu podrobná dokumentácia).

Vybrané časti navrhnutého systému treba implementovať.

Projekt sa rieši v náväznosti na medzinárodný projekt EMG net (Európska výskumná sieť pre inteligentnú podporu elektormyografie medzi tímami informatikov a lekárov). V rámci tohto projektu možno získať informácie potrebné najmä pri analýze problému.