Mail Špecifikácia: Úvod Špecifikácia: Členovia tímu Špecifikácia: Plán projektu Špecifikácia: Model systému Špecifikácia: Špecifikácia funkcií systému Špecifikácia: Špecifikácia údajov v systéme Špecifikácia: Špecifikácia správania systému Špecifikácia: Ďalšie požiadavky a ohraničenia Príručka: Úvod Príručka: Model obchodného domu Príručka: Vlastnosti modelu obchodného domu Príručka: Riadenie simulácie Príručka: Vyhodnocovanie výsledkov simulácie Príručka: Nastavenie parametrov aplikácie Príručka: Často kladené otázky Príručka: Inštalácia a požiadavky na systém Implementácia: Úvod Implementácia: Plán Implementácia: Architektúra systému.html Implementácia: Fyzický model údajov systému Implementácia: Ohraničenia, zmeny špecifikácie, priority riešenia Implementácia: Určenie spôsobu testovania a údajov na testovanie Implementácia: Výber implementačného jazyka a prostredia Implementácia: Štandardy kódovania Implementácia: Opis implementácie jednotlivých modulov Implementácia: Testovanie Implementácia: Záver Príloha: Ponuka Príloha: Príklad vstupného súboru Príloha: Záznamy zo stretnutí Príloha: Posudok Príloha: Dopracovanie nedostatkov Príloha: Testy
 

  1. Úvod

Cieľom projektu je vytvoriť simulačný systém umožňujúci simuláciu bežných procesov prebiehajúcich v obchodnom dome, ich sledovanie a vyhodnocovanie. Na základe výstupu systému môže užívateľ (riaditeľ obchodného domu) rozhodovať o zmene vlastností obchodného domu, napríklad o určení počtu košíkov, počtu pokladní, rozmiestnení tovaru do oddelení. Rozhodnutia systému vychádzajú zo zadaných kategórií zákazníkov, rozloženia ich príchodu do obchodného domu a ich vlastností.

  PDF   Kompletná dokumentácia vo formáte Adobe Acrobat (460 KB)

  1.1 Zadanie projektu

Navrhnúť a implementovať systém, umožňujúci simulovať vývoj systému (obchodného domu) v čase a vhodným spôsobom sprostredkovať užívateľovi. Úlohou projektu je:

  • vyšpecifikovať model obchodného domu, jeho atribúty, objekty v systéme, ich atribúty, stavy systému, prechody medzi stavmi a podmienky týchto prechodov
  • navrhnúť dostatočne univerzálne rozhranie, ktoré by malo dovoľovať pridávanie užívateľských objektov umožňujúcich rozširovanie možností vizualizácie a vyhodnocovania
  • navrhnuté riešenie musí pokrývať riadenie toku riadenia (zastavenie, spustenie simulácie), vizualizáciu atribútov objektu a ich modifikáciu; zároveň treba navrhnúť prostriedky pre vyhodnocovanie vývoja systému v závislosti od určitých faktorov (napr. prejavenie reklamy na množstve predaného tovaru, určenie dostatočného množstva košíkov, pokladní a pod.)
  • používateľ musí mať možnosť interaktívne vstupovať do simulačného výpočtu a vhodnými prostriedkami modifikovať parametre systému a zasahovať tak do jeho vývoja
  • výsledný návrh implementovať.

Základným ohraničením je čas určený na projekt, ktorý ovplyvňuje ďalšie rozhodnutia - nebude pravdepodobne možné výrazne rozširovať vedomosti členov tímu. Možnosti tímu vychádzajú zo súčasných skúseností.

Tieto faktory ovplyvňujú aj výber platformy. Systém bude vyžadovať operačný systém Windows 95/98/NT; požiadavky na hardvér vyplývajú z nárokov operačného systému. Pravdepodobné implementačné prostredie bude Microsoft Visual C++ 5.0.

Od pôvodnej požiadavky aby systém mal vymeniteľný vizualizačný front-end sme vzhľadom na komplexnosť riešenia odstúpili. Keďže sa nejedná o vytváranie systému na simuláciu ľubovoľných systémov, ale konkrétne obchodného domu, sústredili sme sa viac na poskytnutie služieb vhodných pri stanovovaní optimálnych vlastností obchodného domu. Systém bude umožňovať rozširovanie vizualizácie a vyhodnocovania pridávaním užívateľom definovaných objektov.
Späť

©1998-99 Tím 11

Counter MacMade
Posledná zmena: ut 11. 5. 1999   21:42